Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Hausa":
Home -- Hausa -- Tracts -- Tract 07 (The LORD comforts you!)
This page in: -- Armenian -- Burmese -- Chinese -- Dagbani? -- English -- French -- German? -- Greek -- HAUSA -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Japanese -- Korean? -- Nepali? -- Peul? -- Somali -- Telugu -- Thai? -- Turkish -- Twi -- Uzbek -- Yoruba

Previous Tract -- Next Tract

TAMBAYOYI - Saƙonnin Littafi Mai Tsarki kaɗan don rarraba

TAMBAYOYI 7 -- Ubangiji ya ta'azantar da ku!


Idan za mu iya gane irin wahalar da muke ciki da kuma koguna na hawaye a duniya, za mu yi mamaki ko damuwa daga babban damuwa da tsoro. Duk da haka, Attaura da Linjila na ba mu kyakkyawar ta'aziyya kuma suna taimaka mana a cikin duhu. Ubangiji mai jinƙai yayi wahayi zuwa Annabi Ishaya tare da kalmomi masu bege: "Kamar yadda mahaifiyarsa ta ta'azantar, haka zan ta'azantar da ku." (Ishaya 66:13) Allah Madaukakin Sarki ya sa ƙaunar mahaifiyarta da tawali'u alama ce ta jinƙan kansa. . Duk wanda yake so ya fahimci ta'aziyyar Allah, zai iya lura da yadda mahaifiyar ke kula da 'ya'yanta, to, zai iya gane wasu daga cikin madawwamiyar ta'aziyyar Ubangiji.

Uwar tana ɗauke da 'ya'yanta a ciki, ta haife su da ciwo, don haka' ya'yanta sun zama wani ɓangare na kanta. Ta ji da alhakin su, suna kallon su, suna kulawa da su dare da rana, suna shayar da su lokacin da suke fama da yunwa, suna wanke su sau da yawa a rana, suna rungume su, suna yin ba'a da su, suna magana da su, ko da yake basu fahimci kalma ba. Ba ta taba barin 'ya'yanta kadai ba, amma damuwa game da su, yana son su kuma yana yin addu'a domin su, domin Allah ne da kansa a hannunsa. Uwa tana cike da alheri da ƙauna ga 'ya'yanta.

Lokacin da 'ya'yanta suka girma, sai ta saya musu tufafi da takalma, wanke, dafa da wankewa a gare su, kuma za su zabi makarantar mafi kyau a gare su. Lokacin da suka dawo daga makaranta, ta koya musu kuma ta taimaka musu tare da aikin gida. Idan 'ya'yanta suna aikata zunubi, ta tsawata musu ko ta hukunta su, suna fatan ganin su girma tare da mutunci. Ta gargadi su game da hadarin kwayoyi, da jima'i da kuma haɗuwa da mugayen ruhohi da sihiri. Tana ƙoƙarin samun abokan kirki gare su. Ta, kanta, ita ce misali mafi kyau ga 'ya'yanta.

Yara sun san cewa zasu iya komawa gida duk da laifin su. Suna furta matsalolin su ga mahaifiyarsu kuma ta shafe su kuma tana ɓoye zuciyarsa. Ta koya wa 'ya'yanta bangaskiyar gaskiya kuma ta gaya musu labarun game da girman Allah. Uwa kullum yana nuna kamar ba ta da tawu.


Irin ta'aziyyar Allah

Ƙaunar da mahaifiyarta ta yi, tausayi mai tausayi, da shirye-shiryen yin hadaya da haƙurinsa ya nuna mana ƙauna da ta'aziyya ga Allah. Kuma Allah Mai tausayi ne ga dukan wanda yake tũba zuwa gare Shi. Ya tabbatar mana da cewa: "Ni, ni ne wanda ke ta'azantar da ku." (Ishaya 51:12) Mahaliccin da Mai kula da sararin samaniya ya tabbatar da annabinsa da mutanensa, har ma a cikin zaman talala, cewa ya shirya don ta'aziyya da Ku taimaki su, idan sun tũba zuwa gare Shi, kuma sun sallama Masa. Shi, Mai Iko Dukka, yana son taimakawa da ta'aziyya. Saboda haka, idan kuna da wata matsala a rayuwanku, kada ku kiyaye shi don kanku, amma ku ba da shi zuwa ga Ubangijinku kuma za ku ga cewa zai iya yin abubuwa masu girma kamar yadda kuka dogara gare Shi.

Mahaliccin ya halicce mu kuma ya bamu rai, ƙarfin hali, tunani, nufinmu, hikima, jiki da ruhu. Ba mu da duwatsu masu mutuwa ba, ko tsire-tsire masu tsirewa, amma masu kyauta da zukatansu, hankalinsu da tunani. Masanin ilimin ya san kwarewarmu da raunana. Ya san hanya madaidaiciya gare mu kuma yana son muyi tafiya cikin ayyukan kirki wanda ya shirya mana (Afisawa 2:10). Yana da tsari mai ban sha'awa a gare ku. Yana kallon ku fiye da iyayen ku. Ya kullum yana son ku mafi kyau.

Ba ya bar ku kadai cikin tsoro, laifi da rikice ba, amma yana kula da ku kuma ya koya muku ku yi addu'a, "Ku ba mu abinci yau da kullum" (Matiyu 6:11). Kada ka manta cewa ya buɗe kofar ilimi a gabanka. Ya san abokin tarayya na musamman kafin ku. Yana kula da ku kuma ya hana ku daga yaudarar da makircin Shaiɗan. Ka kasance mai hikima kuma ka bada kanka ga uban Allah domin Ya shiryar da kai daidai.

Yara sun san cewa zasu iya komawa gida duk da laifin su. Suna furta matsalolin su ga mahaifiyarsu kuma ta shafe su kuma tana ɓoye zuciyarsa. Ta koya wa 'ya'yanta bangaskiyar gaskiya kuma ta gaya musu labarun game da girman Allah. Uwa kullum yana nuna kamar ba ta da tawu.

"Gama Allah yana ƙaunar duniya har ya ba da Almasihu, domin duk wanda ya gaskata da shi kada ya hallaka, sai dai ya sami rai na har abada" (Yahaya 3:15-16).

Yayinda mahaifi yakan tsaftace 'ya'yanta sau da yawa a rana, saboda haka Allah Mai Tsarki yana son tsarkakewa, tsarkakewa da sabunta ku. Mai Jinƙai da Mai Jin kai ya shirya don taimaka maka, ko da a cikin lokacin da kuke cikin wahala. Ya shirya don ya gafarta maka zunubanku, koda masu boye, idan kun furta su a gaban Shi. Yana ƙaunar ku, yana so ya yi magana da kai tsaye, kuma ya jira don zuwa gare shi. Yaushe za ku gode masa saboda ƙaunarsa, ku ba da asirinku gareshi kuma ku koyi tafiya bisa ga nufinsa? Ya maraba da ku da makamai masu tasowa.

Tsarin Maɗaukaki ya kara kara. Ya yi nufin ya dauki ku don ku zama dan yaro na Allah. Yana so ya ba ku Ruhu Mai Tsarki domin ku ma zama ɗan Allah ko 'yarsa. Ƙaunar Allah ta fi zuciyarmu girma. Yana so ya saka ransa na har abada cikin jiki naka. Ku zo gare shi, ku neme shi kuma za ku same shi bisa ga alkawarinsa: "Za ku neme ni, ku same ni, idan kun neme ni da dukan zuciyarku" (Irmiya 29:13).


Ta'aziyar Almasihu

"Albarka tā tabbata ga masu baƙin ciki, gama za a ƙarfafa su." (Matiyu 5:4) Almasihu ya zo duniya wahala ta tare da ƙaunar Allah, cike da tausayi. Ya ji tausayi ga dukan waɗanda suka raunana kuma suka warwatsa, kamar tumakin da ba su da makiyayi (Matiyu 9:36). Ya kira almajiransa su bi shi ba tare da bautar da su ba. Ya kasance misali a gare su kuma ya shiryar da su a hankali. Lokacin da Yahaya da ɗan'uwansa suka so ya umarci wuta ta sauko daga sama a kan waɗanda suka ƙi karɓar su, sai ya tsawata musu, ya ce, "Ba ku san irin halin ruhunku ba" (Luka 9:55).

Lokacin da Bitrus, mai magana da almajiran, ya ƙaryata Magogcinsa, ko da yake Yesu ya riga ya gargaɗe shi, Bitrus ya yi kuka mai zafi. Duk da haka, Dan Maryama, wanda aka tashe shi daga matattu, ya neme shi, ya yafe shi kuma ya ta'azantar da shi ta hanyar kira shi sake bauta wa Ubangijinsa.

Lokacin da Yahuda, mai cin amana, ya ba da Jagora ga Masoyansa da sumba, Bai la'ance shi ba ko tsauta masa, amma ya tambaye shi, "Abokina, don me ka zo? Shin, kuna baka da Ɗan Mutum da sumba?" (Luka 22:48; Matiyu 26:50).

Yesu shine ƙaunar Allah cikin jiki. Ya kasance mai jinƙai kamar yadda Ubansa a sama yake jinƙai (Luka 6:36). Mu'ujjizansa na warkaswa sun kasance shaida na tausayi akan matalauta da marasa lafiya. Lokacin da ya ga gawar da mijinta ya mutu a kan hanya ta binne ɗansa kaɗai, Kristi ya dakatar da jana'izar, ya tasar da ɗanta zuwa rai ya kuma mayar da shi ga mahaifiyarsa.

Lokacin da mutum goma da kutare, waɗanda basu yarda su kusanci lafiyayyu ba, sun ji cewa Yesu yana wucewa, sai suka yi kira daga nesa suka roƙe shi ya warkar da su. Bai fitar da su ba, amma ya warkar da su daga kuturta ta wurin ikon kalmarsa. Lokacin da ya sadu da mai aljannun, ruhun ruhohi suna ihu cikin damuwa. Bai gudu daga gare su ba, amma ya kyale masu mallaki daga ruhunsu marar ruhohi ta wurin kalmarsa mai iko.

Yesu ya hura da guguwa domin ya ceci almajiransa daga nutsewa. Ya gamsu da masu sauraro dubu biyar masu jin yunwa da amfani da burodi guda biyar da kifi biyu. Ya gafarta zunubin mutumin da aka gurguza wanda aka saukar a gabansa ta hanyar dutsen, ya yabi yara kuma ya karfafa 'yar'uwar Li'azaru, "Idan kun gaskata, za ku ga daukakar Allah" (Yahaya 11:40).

Yesu yana ƙaunar dukan mutane, har ma da abokan gabansa. Ya san zunuban mutane kuma ba su iya ceton kansu ba, saboda haka, ya ɗauki zunuban duniya a cikin zuciyarsa kuma ya yi musu fansa, kamar yadda aka saukar a baya ga annabi Ishaya cewa: "Lalle ne ya ɗauki baƙin ciki kuma ya ɗauki mu baƙin ciki; duk da haka mun daraja shi wanda Allah ya bugi, ya buge shi, ya sha wahala. Amma ya raunana saboda laifinmu, Ya ɓoye saboda zunuban mu; Hukuncin salama ta tabbata a gare shi, kuma ta wurin raunukansa an warkar da mu. Dukanmu kamar tumaki sun ɓace. Mun juya, kowannenmu, zuwa hanyarsa; Ubangiji kuwa ya sa muguntar mu duka a kansa." (Ishaya 53:4-6)

Ɗan Maryama ya cika fansa na duniya kuma ya kafa adalcin da Allah ya karɓa. Ya cancanci mu, ta wurin mutuwarsa ta fansa, don karɓar Ruhun ta'aziyya daga Allah.


Zuwan Ruhu Mai Tsarki cikin masu bin Kristi

Duk wanda ya buɗe zuciyarsa ga ƙaunar Allah da kuma warkaswar jinƙan Almasihu kuma ya yarda da kafararsa, yana karɓar Ruhun Allah na ta'aziyya, wanda shi ma Ruhun gaskiya ne. Yesu ya alkawarta wa mabiyansa kadan kafin mutuwarsa: "Zan yi addu'a ga Uba, zai kuma ba ku wani Maimakonsa, domin ya kasance tare da ku har abada, Ruhun gaskiya, wanda duniya ba zata iya karba ba, domin ba ganinsa ba kuma ba su san Shi ba; amma ku san shi, domin yana tare da ku kuma zai kasance cikinku" (Yahaya 14:16-26; 15:26-27; 16:7-14) Ruhun ta'aziyya ne alkawarin da Uba ya yi. An ba shi, cikin sunan Almasihu, ga duk wanda ya roka shi (Luka 11:13).

Ruhu Mai Tsarki yana bayyana mana gaskiya game da Allah, Ubanmu na ruhaniya, game da kanmu da kuma game da makomar. Ya buɗe idanuwan zuciyar mu ga gaskiyar Allah, yana tabbatar mana da gaskiyar bangaskiya, kuma yana bamu tabbaci na har abada. Shi ne Mashawarcin mu a Ranar Shari'a da Mataimakinmu lokacin da lamirinmu ya yi mana hukunci.

Ruhu na gaskiya yana jagorantarmu a kowane minti na rayuwarmu, kamar yadda manzo Bulus ya shaida: "Duk wanda Allah yake jagorantar, waɗannan su ne 'ya'yan Allah" (Romawa 8:14).

Wannan Ruhun ta'aziya yana taimakonmu a cikin wauta, rashin takaici da rashin cin nasara. Ya ba mu tabbaci, zaman lafiya da kariya daga jingina lamarin, kuma ya yantar da mu daga mutuwar mutuwa. Wannan Ruhu yana motsa mu mu kasance mai hikima da tawali'u kuma ya rinjayi zunuban mu idan muka karyata da kuma kiyayya da su. Ruhun Allah mai tsarki ne. Yana so ya tsarkake mu, ya shiryar da mu mu furta laifofin mu a gaban Allah, kuma ya motsa mu zuwa ga gaskiya, tsarkakewa da sulhu.

Mai Taimakon Allah ba ya ɗaukaka kansa amma yana ɗaukaka Ɗan Maryama, Mai fansarmu, kuma yana taimaka mana mu fahimci alamun ƙaunarsa. Ruhun Allah shine rai na har abada a cikin kansa da kuma iko, wadda ba za ta gushe ba. Yana ta'azantar da mu, ya rinjayi mutuwar mu ta wurin rayuwarsa kuma ya zauna cikinmu har abada.

Wannan Ruhun ta'aziya yana zama a cikin mabiyan Kristi domin sun gaskanta da kafararsa. Wannan ruhu yana sake fasalin hali don ƙaunar Allah, alheri da kirki zasu bayyana a cikinsu. Wannan Mai Taimako yana shiryar da mu don yada maganar Allah kuma mu bauta wa matalauta. Ya cika mana da waƙoƙin yabo da godiya. Mai Aminci Mai Jinƙan yana so ya canza mu cikin masu ta'aziyya, kamar yadda manzo Bulus ya yi addu'a: "Albarka ta tabbata ga Allah da Uba na Ubangijinmu Yesu Almasihu, Uba na jinƙai da Allah na dukan ta'aziyya, wanda yake ta'azantar da mu cikin dukan tsananinmu, za su iya ƙarfafa waɗanda suke cikin kowace matsala, tare da ta'aziyyar da Allah ya ta'azantar da mu." (2 Korantiyawa 1:3-4) Ruhun Allah baya canja yanayin da ke kewaye da mu da sauri, amma na farko ya canza kanmu ta wurin fansar Almasihu. Zuciyarmu na dadewa domin Mai Cetonmu domin Ya ƙaunace mu daga farkon. Ya bamu ikon ikonsa ta wurin ayoyin Linjila. Duk wanda ya karanta kalmomin Kristi, ya kiyaye su kuma ya aikata yadda ya kamata, zai kasance mai albarka kuma mai farin ciki.

Shin kuna jin dadin Allah? Idan kana so ka sani game da gaskiyar Ruhu mai ta'aziyya, muna shirye mu aika maka Bisharar Almasihu kyauta, tare da tunani da addu'a, domin ku sami salama tare da Allah cikin duhu.

Ta'azantar da mabukata a kusa da ku: Idan kalmomin wannan lakabi sun ba ku sabon bege, ku ba da shi ga waɗanda suke neman salama tare da Allah, domin su ma zasu iya samun ta'aziyya cikin baƙin ciki. Faɗa mana takardun lakabi da dama da kuka ƙaddara don ba da kyauta saboda haka za mu iya aika maka da iyakacin adadin kofe don ayyukanku.

WATERS OF LIFE
P.O. BOX 60 05 13
70305 STUTTGART
GERMANY

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on September 18, 2018, at 11:37 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)