Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- True Light - 13. The Commencement of the Last Battle Between Light and Darkness
This page in: CEBUANO -- English -- French -- German? -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Somali -- Telugu -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

Nawala ang Kangitngit ug Ang TINOUD NGA KAHAYAG Nisidlak karon
Usa ka Hinungdan nga Buklet Alang Kanimo

13. Ang Pagsugod sa Katapusang Pakigsangka tali sa Kahayag ug Kangitngit


Si Pablo ang apostol mibiyahe sa Mediteranyo nga nagwali, gisumada ang iyang sulat sa mga Romano niini nga mga pulong:

Ang nahigugma sa iyang isigkatawo dili makahimog dautan ngadto sa iyang isigkatawo. Busa ang paghigugma mao ang katapusan sa balaod. Nasayod kamo unsa nang taknaa karon. Mao na kini ang panahon nga angay kamong magmata. Kay mas duol na kanato karon ang kaluwasan kay sa pagsugod nato sa pagtuo. Hapit na matapos ang kagabhion ug duol na ang kabuntagon. Busa isalikway nato ang mga buhat nga iya sa kangitngit ug isul-ob nato ang panalipod nga iya sa kahayag. Magtarong kita sa atong pagkinabuhi ingon nga mga tawo nga naa sa kahayag- dili sa pagpatuyang sa paghudyaka ug sa paghuboghubog, dili sa kahilayaan o sa kalaw-ayan dili sa pakig-away ug sa pagkamasinahon, Hinuon, himoa ang Ginoong Hesukristo nga inyong tigpanalipod ug ayaw kamo padaog sa inyong lawasnong kaibog. (Roma 13:10-14)

Si Pablo ang apostol nagtudlo nga sa katapusan sa kasaysayan sa tawo ang kangitngit musulay sa pagguba sa paghari ni Kristo sa usa ka planado nga pag-atake. Mao nga ang apostol nanawagan sa tanang sumusunod ni Hesus nga mag-andam sa ilang kaugalingon sa armas sa kahayag. Niini, wala siya nagpasabot nga mga espada o mga udyong ni mga kanyon o makahilo nga gas ni mga laser ray o mga armas nukleyar, tungod kay ang gugma sa Dios wala magtawag kanato sa bisan unsang dili balaan nga gubat. Apan kini nagpasidaan kanato batok sa paggamit sa kapintas alang sa uban, ingon nga gipasidan-an ni Kristo ang iyang labing unang apostol nga si Pedro nga nagsulti kaniya:

“Iuli sa sakuban ang imong espada!
Kay ang tanan nga mogamit sa espada sa espada usab mamatay”
Mateo 26:52

Sa ingon, ang ideya sa likod sa Krusada walay basihan o katarungan sa Ebanghelyo. Ang hilisgutan sa Kristiyano natuman sa espirituhanon dili sa pamulitika. Ang paagi nga gigamit niini mao ang espirituhanon ug dili pisikal nga makadaot nga mga hinagiban. Palandonga ang kinaiyahan niining espiritunong mga hinagiban sa sulat ni Pablo nga apostol ngadto sa mga taga Efeso aron mahibal-an ang kahulugan sa atong espirituhanong pakig-away:

Isul-ob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron masukol kamo sa tanang limbong sa yawa. Kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod kondili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga ang pangulo, sa mga anaa sa gahom ug sa mga daotnag gahom nga nagmando niining kalibutan sa kangitngit. Busa, dad-a ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios. Ug inig-abot unya sa daotang adlaw, makasukol kamo sa inyong kaaway nga walay pagsibog o pag-undang hangtod sa kataposan. Busa pangandam kamo, gamita ang kamatuoran ingon nga bakos, ang pagkamatarong ingon nga salipod sa inyong dughan, ug ang kadasig sa pagsangyaw sa Maayong Balita sa pakigdait ingon nga iyang sapatos. Dad-a kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga gipana kaninyo sa yawa. Ug ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo ug gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa Espiritu ingon nga espada, buhata kining tanan diha sa pag-ampo ug pangayo kamo kanunay pinaagi sa Espiritu. Tungod niini pagbantay kamo ug lahutay gayod. Pag-ampo kanunay alang sa tibuok balaang katawhan sa Dios. (EFESO 6:11-18)

Ang magtutuo nga nakig-away, una sa tanan dili kini tumong sa kaaway, apan una ug labi sa tanan, alang sa iyang kaugalingon. Busa, kinahanglan nato mabuntog ang “Ako” ug aron mamatay ang atong pagkagusto sa kailibgon, kahakog ug panapaw, gilimod ang pagdumot, kasina ug garbo gikan sa atong mga hunahuna sa ngalan ni Hesus. Kinahanglan natong pangandoyon alang sa atong isigkatawo kung unsa usab ang gusto nato alang sa atong kaugalingon, sama sa giingon sa Kasulatan:

Awhagon ko kamo sa pagbaton sa samang katuyoan ug hunahuna ug sa samang gugma aron mahingpit ang akong kalipay. Ayaw kamo pagbuhat bisan unsa gikan sa hinakog nga katuyoan o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Pagpaubos hinuon kamo ug isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo. Pagtinabangay kamo ug dili mao ray inyong atimanon ang tagsatagsa ninyong kaayohan. Angay ninyong batonan ang hunahuna nga gibatonan ni Kristo Hesus. (FILIPOS 2:2-5)

Bahin sa katapusang panagsangka, kini mabangis ug walay kaluoy sama sa giingon ni Kristo sa iyang mga tinun-an:

Pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa.
Kay sa akong ngalan daghang tawo ang moanhi,
nga mag-ingon, ‘Ako ang Mesiyas’,
ug daghan ang malimbongan.
Mateo 24:4-5

Sa mga adlaw sa kalisdanan, ang tawo dali ra nga modawat sa mga sayop nga pagtulon-an ug mga bakak nga mga ideya. Busa, kita kinahanglan nga adunay maayo nga sukaranan sa kamatuoran. Si Hesukristo mao ang bugtong kamatuoran kang kinsa kinahanglan natong tukuron. Kinahanglan ibutang nato Siya kanato susama sa pagsul-ob nato sa mas labing maayo nga sapot, sama sa giingon sa kasulatan:

Isul-ob si Ginoong Hesukristo,
ug ayaw padaug sa lawasnong pagka-ibog,
sa pagtagbaw sa mga pangandoy niini.
Roma 13:14

Sa ingon, ang imong mga higala makakita kang Kristo sa imong sinultihan ug mga binuhatan. Busa, pagbarug nga malig-on sa iyang putli nga gugma uban ang kaaghop ug pagkamapaubsanon sa pagbuhat og maayo sa tanan. Ang pagkamatarong ni Kristo manalipod kanimo gikan sa usa nga dautan ug gikan sa iyang gahum, tungod kay ang Ginoo mao ang imong bugtong dalangpanan ug ikaw adunay pagsalig, kung mopahulay ka gikan sa Iyang pag-atiman.

Sukad sa karaang mga panahon ang away taliwala sa kahayag ug kangitngit nahimo nga suhol. Kining away bahin sa kamatuoran ug pagtuo ug kamatinud-anon. Si Kristo mianhi aron sa pagguba sa mga buhat ni Satanas. Gitawag siya “ang prinsipe niining kalibutan”. Si Juan ang apostol nagpamatuod nga “ang tibuok kalibutan anaa sa gahum sa usa nga dautan”. Apan si bisan kinsa ang mag-abli sa iyang kasingkasing sa kahayag ni Kristo gipahigawas gikan sa gahum sa usa nga dautan ug gibalhin gikan sa kangitngit ngadto sa katingalahang kahayag. Gisultihan ni Hesus ang Iyang mga minahal:

Pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Walay sanga nga makabunga pinaagi sa iyang kaugalingon; kini magpabilin sa punoan. Ni kamo makapamunga gawas kung magpabilin kamo kanako. Ako ang punoan sa paras; ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mamungag daghan. Kay kon wala ako wala kamoy mahimo. (JUAN 15:4-5)

Walay Kristiyano nga makabuntog kang Satanas ug sa iyang mga anghel sa iyang kaugalingon lamang. Apan ang anak sa Dios mao ra ang makadaug. Ang usa ka tawo dili makaangkon sa gahom sa balaan nga kahayag gawas kon gihatag kini kaniya ni Kristo. Sa ingon niini, naga-ampo kita, “luwasa kami gikan sa usa nga dautan” atong giangkon nga kita dili makaluwas sa atong kaugalingon lamang gikan sa pagkupot ni Satanas o makalikay sa iyang mga limbong. Ang grasya sa Dios maoy nagsiguro kanato diha kang Kristo ug gipahigawas kita gikan sa awtoridad ni Satanas. Mahisama kita sa tangkob nga nadani sa kahayag, aron mabiktima sa iyang silaw. Kung itugyan nato ang atong kaugalingon kang Kristo ang “Ako” dinhi kanato natapos na ug ang Ginoo magpa-ila sa iyang kaugalingon sa atong mga kinabuhi.

Si Satanas mosulay sa matag paagi aron matay-og ang mga anaa kang Kristo. Kung mapakyas siya sa pagbahinbahin sa Simbahan sa sulod moanha siya uban sa mga panghulga, mga pag-imbestiga, pagkabilanggo ug pagpaantos aron himuon sa mga sumusunod ni Kristo nga ilimod ang ilang langitnong Amahan ug magpasipala sa Iyang ngalan. Ang kangitngit kanunay naglihok batok sa kahayag ug gisulayan kini sa pagpalong. Gipasaligan kita ni Kristo:

Ang ganghaan sa impiyerno dili makabuntog niini.
Mateo 16:18
Siya nga magpadayon pagbarug sa katapusan maluwas.
Mateo 24:13

Sa katapusang mga adlaw kita makadungog ug makakita pinaagi sa radyo, telebisyon ug sa internet ug mga madanihong mga pasundayag ug makadungog usab kita bahin sa daghang mga kalihukan sa politika ug sa relihiyon. Mapailalom kita sa kalisdahan gikan sa kalibutan. Apan bisan pa niana, ang kinahiladman sa atong kaugalingon magpabilin sa kalinaw, tungod kay ang malumong tingog sa Balaang Espiritu labi ka kusgan ug makahimo sa pagpukan sa malimbongong mga tunog, sama sa gisulti kanato ni Hesus:

Gisulti ko kini kaninyo aron dili kamo mahisalaag. Hinginlan kamo nila gikan sa mga sinagoga; sa tinuod, ang panahon moabot nga ang magpatay kaninyo magtuo nga nagbuhat siya sa pag-alagad sa Dios. Ug kini ilang buhaton kaninyo, tungod sila wala maka-ila sa Amahan ug kanako. … Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamog kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantoson kamo sa kalibotan apan ayaw kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibotan. (JUAN 16:1-3 ug 33).

Unya natuman dinhi kanato ang dinasig nga mga saad nga giingon:

SI KRISTO ANAA KANIMO ang PAGLAOM SA HIMAYA.
Colosas 1:27

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on October 08, 2021, at 05:44 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)