Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- True Light - 12. Do You Still Hate Your Brother?
This page in: CEBUANO -- English -- French -- German? -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Somali -- Telugu -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

Nawala ang Kangitngit ug Ang TINOUD NGA KAHAYAG Nisidlak karon
Usa ka Hinungdan nga Buklet Alang Kanimo

12. Gikasilagan Mo Pa Ba ang Imong Igsoon?


Ang kangitngit miagi na ug ang matuod nga kahayag midan-ag na. Ang nag-ingon nga anaa siya sa kahayag apan NAGDUMOT diay gihapon sa iyang isigkatawo anaa pa sa KANGITNGIT. Si bisan kinsa ang MAHIGUGMA sa iyang igsoon nagpabilin sa KAHAYAG, busa walay bisan unsa diha Kaniya nga makaangin sa uban. Apan si bisan kinsa ang masilag sa iyang igsoon anaa sa kangitngit ug naglakaw sa kangitngit ug wala masayod kung asa siya paingon, kay gibutaan man siya sa kangitngit. (1JUAN 2:8-11)

Sa panahon sa iyang hataas nga kinabuhi, si Juan ang apostol sa gugma nakakita sa lain-laing mga sayop nga ideya ug dag-hang kangitngit. Nakita niya nga ang mga pilosopo ug magtutukod sa relihiyon moabot ug mawala. Ang pipila sa ilang lubnganan gitahud kaayo, apan ang uban gipasagdan. Apan, ang lubnganan ni Kristo walay sulod, tungod kay siya buhi. Siya na-banhaw gikan sa patay. Ang Iyang gugma dili mamatay, dili mabuntog ang iyang gahum ug sa gihapon ang Iyang Ebanghelyo makaluwas.

Sa dihang si Juan nakadiskubre niining kamatuoran, siya maisugon nga nagpamatuod nga ang kangitngit nawala ug kining puwersa nabuak; ang kamatayon napildi ug ang kinabuhi sa Dios gipadayag. Ang panahon sa kangitngit natapos na ug ang panahon sa grasya ania na. Ang mga silaw gikan sa gugma ni Kristo mosidlak kanimo, nga naghatag sa tanang moduol Kaniya ug kalamdagan, pasaylo ug balaang gahom. Si Kristo mao ang gamhanan nga kahayag nga dili mawala, tungod kay Iyang gipaubos ang Iyang kaugalingon ug namatay sa krus alang sa mga kasal-anan sa kalibutan.

Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siyag ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa ibabaw sa yuta ug sa ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni HESUS. Ug ang tanan magsangyaw nga si HESUKRISTO mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. (Filipos 2:9-11).

Apan ang makapahisubo kaayo mao nga ang pipila ka mga magtutuo nagpadayon sa paghambin sa pagdumot sa ilang kasingkasing nga nagsalikway sa pipila ka mga igsoong lalaki ug mga igsoong babaye. Gipahayag ni Juan kanila nga ang kahayag ug ang kangitngit dili mahimong magpuyo sa mao rang lugar. Imo bang gipasaylo ang imong igsoon sa tanan niyang kasal-anan ug kalimtan kini hangtod sa hangtod o ang imong mata nangitngit ug ikaw naglakaw sa kangitngit. Si Hesus nagtudlo kanato nga nag-ingon,

HIGUGMAA ang inyong mga kaaway,
PANALANGINI kadtong nagpasipala kaninyo,
PAGHIMO UG MAAYO niadtong nasilag kaninyo, ug
PAG-AMPO ALANG niadtong migamit kanimo nga nagbiaybiay,
ug naglutos kanimo;
aron kamo mahimong mga ANAK SA INYONG AMAHAN
ng atua sa langit.
Mateo 5:44-45

Pinaagi sa impluwensiya sa Espiritu ni Kristo sa sulod kanato, makahimo kita nga makighigala sa atong labing dautang mga kaaway. Unsa pa kaha ang atong mga igsoong lalaki ug igsoong mga babaye sa Espiritu? Sila ang atong mahangturon nga mga paryente. Busa, gipasaylo namo sila ug gikalimtan ang ilang mga sayop. Miduol kami kanila, migakos kanila, nakigsulti kanila, gisuginlan sila ug gipa-ambit sa atong palas-onon uban kanila.

Ang matag kalapasan o dili pagsinabtanay nagpahimulag kanimo gikan sa imong isigkatawo. Busa, ayaw paghulat hangtod nga moabot kanimo ang nakasala ug mangayog pasaylo. Moadto ka kaniya ug makig-uli kaniya ; duol kaniya ug pangayo sa iyang pasaylo. Ang una nga nangayo ug pasaylo labi kakusgan sa espiritu. Ang usa nga naghulat, nga anaa sa husto hangtud moabot ang usa, maluya gihapon ug luya ang iyang espirituha-nong kinabuhi.

Sa usa ka tribo nga Kristiyano sa Africa adunay batasan taliwala sa mga kapikas: Kung sila wala magkau-yon sa usa ka butang ug nagbinayloay sa dili maayo nga mga pulong ug ang usa sa ulahi mahunahunaan niya ug nasabtan ang problema, magbarug siya sa kanto sa balay ug moingon sa tingog nga makusog: Labi akong buang. Unya parehas nga anam-anam nga naglakaw padulong sa usag-usa ug ang usa giingon sa lain: Nakasala ako kanimo ug ang lain mitubag: Mas daghan ang sala ko kanimo. Sa niining paagi ang duha napasig-uli sa matag usa, kung sila mga magtutuo nga nagpuyo sa grasya sa ilang Dios.

Pag-ampo sa Dios aron ihatag kanimo ang espiritu sa pagpaubos ug pangayoa Kaniya ang kausaban sa imong hunahuna ug panghunahuna aron ikaw malig-on sa Iyang pulong ug makakat-on sa labi pa kamahangturon nga mga prinsipyo sa paghukom:

AYAW PAGHUKOM, o ikaw usab pagahukman.
Kay sa mao usab nga pagkaagi, nagahukom ka sa uban,
ikaw pagahukman,
ug ang sukod nga imong gigamit,
kini igasukod kanimo.
Nganong nakita nimo ang PULING sa mata sa imong igsoon
Ug wala makita ang TROSO sa imong kaugalingong mata?
Mateo 7:1-3
Adunay usa ka sundalo nga miuban sa iyang grupo sa usa ka kaliguanan. Sa kurso sa pagbansay, iyang namatikdan ang laing sundalo gikan sa usa ka tribu nga kontra Kaniya nga hapit na malumos. Ang una niyang reaksyon mao ang pagbiya kaniya apan ang Espiritu sa Dios nagkonbikto kaniya ug gibag-o ang iyang panghunahuna. Sa ingon niini, siya milukso paingon sa tawo, nga mikupot kaniya nga wala nay paglaum og kini hapit makapalumos ang iyang manluluwas. Ang tigluwas kinahanglan siya nga hampakon ug kusog nga nakapawala sa iyang panimuot ug siya giguyod ngadto sa baybayon.Gipahiluna siya ug gigamitan mouth-to-mouth resuscitation ug masahe sa lawas hangtod nahibalik ang mga timailhan sa kinabuhi sa iyang nawong.
Sa pagkasunod nga adlaw, ang giluwas nga tawo miduol sa nagluwas kaniya, nag-istorya nga nakonsensya: Salamat kay giluwas mo ako; dili ko kalimtan kini nga buhat samtang buhi pa ako. Sa ulahi ang iyang amahan, kauban ang mga punuan sa tribo mibisita sa mga ginikanan sa magtutuo nga sundalo ug giduko sila ingon nga usa ka timaan sa pagpasalamat sa pagluwas sa ilang anak. Sa niining paagi ang kalinaw napasig-uli taliwala niining duha ka mga tribo nga dugay na nga nagkabingkil.

Kung ang magtutuo nga sundalo gibiyaan ang nalumos nga tawo, ang iyang tanlag ra ang maggubot, apan ang Espiritu sa Dios nga nagpuyo sulod niya gibuntog ang tintasyon sa kangitngit. Ang pagkabalaan sa Dios giwala ang pagdumot nga gibutang sa yawa sa iyang kasingkasing. Ang gugma ni Hesus midaug; ang kangitngit gipalagpot ug ang tinuod nga kahayag midan-ag.

Unsa ang imong kahimtang? Nahinumdom ka ba sa usa ka tawo nga nagsamok kanimo? Pasalamati ang Ginoo alang kaniya! Pinaagi kaniya ang Ginoo nagtudlo kanimo sa kadaugan batok sa imong kaugalingon aron higugmaon nimo ang imong kaaway sama sa paghigugma sa Dios kanimo. Dili nimo makaplagan ang kapahulayan sa imong kasingkasing gikan sa konbiksyon sa Espiritu sa Dios hangtod ikaw mag-ampo alang sa kaayohan sa imong kaaway ug moalagad kaniya, giniyahan Espiritu sa Ginoo.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on October 08, 2021, at 05:38 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)