Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- True Light - 14. Christ Returns in Great Glory
This page in: CEBUANO -- English -- French -- German? -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Somali -- Telugu -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

Nawala ang Kangitngit ug Ang TINOUD NGA KAHAYAG Nisidlak karon
Usa ka Hinungdan nga Buklet Alang Kanimo

14. Si Kristo Mobalik sa Dakong Himaya


Sa katapusan sa kapanahonan, ang kangitngit modaghan, ang pagkadautan mahimong malig-on ug daghan ang magpasipala nga tinuyo sa publiko sa mga ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Balaang Espiritu. Ang mga naghunahuna nga mga relihiyoso misulay sa paghiusa ug pagsiguro sa kalinaw dinhi sa kalibutan. Wala nila giapil ang gilansang nga Anak sa Dios gikan sa ilang bakak nga mga relihiyon ug did-an nila ang pagsalig Kaniya. Sa kataposang panahon ang Anti-kristo adunay kahanas alang sa mubo nga termino. Magpasulaw siya sa mga tawo sa iyang masanag nga mga abilidad ug labing taas nga gahom aron malimbongan ang kadaghanan bisan ang mga pinili. Nagamit ang matag limbong, laraw ug pagka dili matinuoron aron maibog ang kadaghanan, naghimo siya sa dayag nga mga milagro ug pagsiguro sa mga kahusay sa internasyonal alang sa kaayohan sa mga nasud. Ang iyang pagkasuko kang Kristo, ang Kahayag sa Kalibutan, nahibal-an nga ang mga kinutuban ug ang iyang paglutos sa nahibilin nga Iglesia ni Kristo magpakita sa labi pa ka bangis nga mga porma.

Sa kataas niini nga kagul-anan, si Kristo ang Ginoo nagpadayag sama sa kilat gikan sa Sidlakan hangtod sa Kasadpan. Ang Iyang kahayag magatusok ug magadan-ag ug mangalisang ang tanan nga nagsalikway Kaniya ug wala magpaabot sa Iyang pagbalik. Sila matunaw sama sa talo sa panan-aw sa Iyang pag-abut sa himaya uban sa tanang anghel sa langit. Ang kaaway sa krus matingala kung mahibal-an nila ang ilang kaugalingong mga tinuohan nga mao ang limbong ug garbo ug ang tanan nilang pagkadiosnon kawang. Ang kasanag sa kahayag sa mobalik nga si Kristo magyagyag sa matag relihiyosong bakak ug igapadayag sa matag mata nga si Hesukristo ra ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi og walay tawo nga makaadto sa Amahan kondili pinaagi Kaniya.

Diha sa mga papel ug mga magasin karong mga panahona nabasa nato ang daghang mga artikulo nga naghisgot bahin sa usa ka kamatuoran sa polusyon sa atong kalibutan ug ang nag-anam-anam nga pagkadaut niini. Sa pagkatinuod, ang gidag- hanon sa mga bomba sa nukleyar ug hydrogen nga natipigan igo na nga makapapas sa tanang nga kinabuhi sa atong gamay nga planeta kalim-an kabese na. Kung ang tawo makahimo sa pagbungkag sa kalibutan nga iyang gipuy-an, unsa pa kaha kadaghan ang mapapas sa Dios sa Iyang paghukom sa paglaglag sa tanan nga nahimong dautan tungod sa pagkupot ngadto sa usa ka dautan.

Ang tinuod nga magtutuo ni Kristo sigurado nga siya makadawat sa kinabuhing walay katapusan, ingon nga usa ka gasa gikan sa Dios. Ang Balaang Espiritu nga nagpuyo diha Kaniya mao ang garantiya sa himaya, nga ipadayag ni Kristo sa Iyang ikaduhang pag-anhi. Ang panagway sa mga santos mao ang pagsugod sa bag-ong binuhat alang sa tibuok kalibutan. Ang tanan nga mga binuhat nagahulat sa pagpakita sa mga anak sa kahayag sa pagbalik sa ilang Ginoo.

Ug kay mga anak man kita niya, madawat nato ang mga panalangin nga gitagana sa Dios ug madawat nato kini uban kang Kristo. Kay kon makig-ambit kita sa iyang pag-antus makaambit usab kita sa iyang himaya. Giisip ko nga ang akong mga pag-antus niining panahona dili gayud ikatandi sa himaya nga gipadayag unya kanato. Mahinangpon nga nagpaabot ang kabuhatan nga ipadayag sa Dios sa iyang mga anak. (ROMA 8:17-19)

Pildihon ni Kristo ang kangitngit sa usa ka mahimayaong kadaugan sa diha nga banhawon niya ang patay gikan sa pagkupot sa kaaway sa kinabuhi. Sa mga mosunod nga mga bersikulo mabasa nato kung giunsa pagtamay ni apostol Pablo ang gahom sa malupigon, nga nag-ingon:

“O kamatayon, hain ang inyong kadaugan?
O kamatayon hain ang imong kalala?”
Ang kalala sa kamatayon naggikan sa sala,
Ug ang gahum sa sala naggikan sa Balaod.
Apan salamat sa Dios! Nga naghatag kanatog
KADAUGAN PINAAGI sa atong Ginoong JESU-KRISTO.
1 Corinto 15:55-57

Ang mga santos dili makasulod sa mga kalayo sa impiyerno, kay si Kristo mao ang ilang proteksyon, ang ilang kinabuhi ug ilang pagkamatarong. Sa panahon sa Iyang pagbalik sila mabag-o nga mahisama sa ilang Ginoo. Kadtong naglimod sa ilang kaugalingon ug gipasidunggan ang Amahan ug ang Anak diha sa kusog sa balaang Espiritu magpuyo uban Kaniya hangtod sa kahangturan. Sila nga nahigugma sa Ginoo magadan-ag sama sa adlaw ingon sa gisulti ni Hesus:

Ang matarong modan-ag sama SA ADLAW
sa gingharian sa ilang Amahan.
Mateo 13:43

Minahal nga Magbabasa: Unsa ang katuyoan sa imong kina-buhi? Gusto ba nimo nga mopauli sa Dios nga imong Amahan ug makaatubang Siya sa personal? Walay bisan kinsa nga tawo ang makaduol sa Iyang kahayag o makatan-aw sa Iyang balaan nga pagkahalangdon. Kay kitang tanan makasasala gikan sa atong pagkabata. Apan tungod kay ang dugo ni Hesukristo naglimpyo kanato gikan sa tanan natong kasal-anan ug ang Iyang espiritu nagbag-o kanato, mahimo usab Niya kita palihokon ug mapahupay kanato hangtod nga itugyan nato ang atong kaugalingon sa mga bukton sa Dios nga abli sa paggakus kanato sama sa usa ka amahan nga gihigugma ang usa ka anak sa iyang dughan.

Pagtuon pag-ayo sa musunod nga propesiya:

Ania karon, ang puluy-anan sa Dios anaa sa tawo, SIYA MOPUYO UBAN KANILA ug SILA MAHIMONG AKONG KATAWHAN, ug ang Dios sa Iyang kaugalingon mag-uban kanila ingon nga ilang Dios. Iyang pahiran ang matag luha gikan sa ilang mga mata, ug wala nay kamatayon, ni maypagminatay, ni paghilak, ni sakit, kay ang nahaunang mga butang nangagi na. Ug Siya nga nagalingkod sa trono nag-ingon, AKONG BAG-OHAN ANG TANANG MGA BUTANG” (PINADAYAG 21:3-5)

Ang mga anak sa Dios adunay kalainan sa pagpuyo nga kauban ang ilang langitnong Amahan. Busa dili kita magdahom sa usa ka paraiso diin adunay pagkahubog o sekswal nga pangandoy, apan wala kita naglaom nga makaatubang sa atong Amahan sa Iyang presensya hangtod sa kahangturan. Nangandoy kami nga mopauli diin kaming tanan magluhod sa wala pa gisubli sa Amahan ang mga pulong sa anak nga nawala.

“Dili na ako takus nga tawgon nga imong anak.
Isipa na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulang ulipon.”
Lucas 15:19

Unya ang Amahan magsul-on kanato sa bisti sa Iyang kaluoy ug maggakos kanato, gibutang ang usa ka singsing sa pagkamatarong sa atong mga tudlo ug dad-on kita sa Iyang malipayon nga bangkete. Gilukat kita niya pinaagi sa sakripisyo ni Hesu-Kristo sumala sa iyang katingbanan sa Ebanghelyo:

Kay gihiguma pag-ayo sa DIOS ang kalibutan,
nga iyang gihatag ang iyang bugtong Anak,
nga SI BISAN KINSA ANG MOTUO kaniya
dili malaglag apan makaangkon sa KINABUHING WALAY KATAPUSAN.
Juan 3:16

Minahal nga Magbabasa, sigurado, nga walay bisan kinsa nga makasulod sa langit pinasikad lamang sa iyang mga pag-ampo,o pagpuasa, o maayong mga binuhatan o mga panaad. Dili! Apan gipalit kita ni Kristo alang sa Dios gikan sa pagkaulipon sa sala pinaagi sa Iyang bililhong dugo. Busa, kita karon adunay katungod sa pagsulod sa balay sa atong langitnong Amahan. Nasinati sa Iglesia ang kamatuoran nga nga Kordero sa Dios mao ang nagasidlak nga kahayag sa mga magtutuo, kang kinsang kahayag kita nagpuyo ug magpadayon sa walay katapusan. Kini nahiuyon sa panan-awon ni Juan nga nag-ingon:

Gipakita niya kanako ang balaang lungsod sa Jerusalem nga mikunsad gikan sa langit ug gikan sa Dios, … . Ug ang siyudad dili kinahanglan og adlaw o bulan aron kini masanag alang sa HIMAYA SA DIOS NGA GIHATAG KINI NGA KAHAYAG UG KINING SUGA MAO ANG KORDERO … Walay bisan kinsa nga mahugaw, nga makasulod niini, ni bisan kinsa nga magbuhat sa kangil-aran ug bakak, apan kadto lamang kansang mga ngalan nahisulat sa BASAHON SA KORDERO SA KINA-BUHI. (PINADAYAG 21:10 and 23 and 27).

Sa dihang kini nga saad natuman, atong hinumduman uban ang pasalamat kung unsa ang gisulat ni propeta Isaias 2700 ka tuig ang miagi:

Ang adlaw dili na mao ang inyong kahayag sa panahon sa adlaw, ni ang sanag sa bulan modan-ag kaninyo; apan ang GINOO MAO ANG WALAY KATAPUSANG KAHAYAG, ug ANG IMONG DIOS MAO ANG INYONG HIMAYA. Dili na mosalop ang inyong adlaw, ingon man ang inyong bulan; kay ANG GINOO MAO NA MAN ANG INYONG KAHAYAG HANGTOD SA HANGTOD,ug ma- tapos na unya ang inyong pagbangotan. (ISAIAS 60:19-20)

Nianang panahona, ang matag usa makahibalo nga ang mga Kristiyano wala magsimba sa tulo ka mga dios, tungod kay ang Amahan, ang Anak ug ang Balaang Espiritu Usa ra. Kadtong nahigugma Kaniya nahiusa sa Iyang paghiusa ug gugma. Sa walay pagduhaduha ang pag-ampo sa pagpataliwala ni Kristo hingpit nga natubag sa diha nga Siya nag-ampo nga nag-ingon:

GIHATAG KO KANILA ANG HIMAYA
nga imong gihatag kanako,
aron sila mahimong usa ingon nga kita usa ra.
Juan 17: 22

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on October 08, 2021, at 05:51 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)