Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- True Light - 7. The Sun Scatters the Thick Clouds
This page in: CEBUANO -- English -- French -- German? -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Somali -- Telugu -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

Nawala ang Kangitngit ug Ang TINOUD NGA KAHAYAG Nisidlak karon
Usa ka Hinungdan nga Buklet Alang Kanimo

7. Ginasabwag sa Adlaw ang Mabaga nga mga Panganod


Kap-atan ka adlaw pagkahuman sa Iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay, si Kristo Misaka ngadto sa Dios nga Iyang amahan ug gikuha ang himaya nga angay kaniya, diin iyang gihiklin kay tungod ug alang kanato, Siya nagpakatawo.

Sa wala pa siya gilansang sa krus, gidala niya ang tulo sa Iyang mga tinun-an ug gisaka nila ang habog nga bukid sa Hermon. Gusto Niya ipadayag kanila Iyang mahangturon nga himaya ug ipakita kanila ang pagkahalangdon sa Iyang walay katapusang diwa. Kini aron ipamatuod kanila ang pagtoo ug masiguro ang ilang kalig-on, kung moabot ang takna sa pagsulay ug pagbiya. Busa, Iyang gipadayag ang Iyang halangdong himaya aron dili sila maguol o magduhaduha sa Iyang kabalaan.

Ang dose ka mga disipulo ni Hesus mga batan-ong lalaki gikan sa mapaubsanong mga pamilya; unom niini mga mangingisda. Ilang gisugid ang ilang mga sala atubangan sa Dios didto sa kamingawan ug sila gibunyagan ni Juan didto sa Jordan alang sa paghinulsol.

Sa pagkadungog sa mga disipulo bahin ni Hesus gikan kang Juan, nga Siya mao ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, ang pipila kanila mibiya sa ilang mapahimuslanong agalon dayon misunod Kaniya. Nagsugod sila pagpasalamat sa pwersa sa Iyang gugma sa kahayag sa Iyang mga pulong ug mga binuhatan. Apan ang kahayag sa Iyang himaya mitabon sa ilang mga mata hangtod nga gipadayag Niya kini ngadto sa Iyang tulo ka mga disipulo sa hataas nga taluktok sa bukid.

Gidid-an ni Hesus ang Iyang mga pinili nga sumusunod sa paghisgot sa pagbag-o sa iyang panagway hangtod sa pagkahuman sa Iyang pagkayab ngadto sa Iyang Amahan, tungod kay ang pagsabot sa Iyang himaya dili pinaagi sa lohika o sa pilosopiya, apan kini mabati pinaagi sa pagtoo human sa hingpit nga pagtugyan ngadto Kaniya. Tun-i ang asoy sa pagkabag-o sa panagway ni Kristo aron mahibal-an nimo kung giunsa nga si Hesus buhi hangtod karon, ug makita ang himaya sa Usa nga Nabanhaw gikan sa mga patay ug ang gahom sa Iyang walay kinutuban nga pagmando.

Tapos sa unom ka adlaw, gidala ni Hesus si Pedro ug ang magsoon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa taas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila kaniya nausab ang iyang panagway. Ang iyang nawong misanag sama sa adlaw ug ang iyang bisti mihayag sa kaputi. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Moises ug si Elias, nga nakigsulti kang Hesus. Si Pedro miingon kang Hesus, Ginoo, maayo nga nia kita dinhi. Kon gusto ka, magbuhat ako ug tulo ka tolda: usa alang kanimo, usa alang kang Moises ug ang usa alang kang Elias. Samtang nagsulti siya niini usa ka masanag mga panganod mitabon kanila, ug usa ka tingog gikan sa panganod ang miingon: “Kini ang pinangga kong anak, nga akong gikahimut-an. Pamati kamo kaniya!” Sa dihang ang mga tinun-an nakadungog niini, nangahadlok sila pag-ayo busa nanghapa sila. Si Hesus miduol ug mihikap kanila. Tindog kamo, siya miingon. Ug ayaw kahadlok. Sa paghangad nila, wala na silay nakita gawas kang Hesus. (MATEO 17:1-8)

Ang nawong ni Hesus misanag sama sa adlaw, ug ang Iyang lintunganay nga himaya mibanag. Unya ang Iyang mga disipulo nakaamgo nga Siya dili ordinaryo nga tawo, apan tinuod nga Kahayag sa kalibutan sa lawasnong porma: ang Anak sa Labing Halangdon nga Dios. “Kahayag sa kahayag, tinuod nga Dios sa tinuod nga Dios, gipanganak nga wala gibuhat sa samang sangkap sa Amahan.” Sa dihang kining kamatuoran miabot kanila, nalup-og sila sa yuta ingon ug mga patay,tungod kay ang ilang pagkatawhanon dili makalahutay sa himaya sa Dios. Unya gipabangon sila ni Hesus ug gimandoan nga dili mahadlok.

Human si Hesus namatay ug mibangon sa lubnganan ug misaka sa himaya sa Iyang Amahan, nasuko ang impiyerno. Ang usa ka dautan nanimalos sa mga sumusunod ni Hesus pinaagi sa panatikong relihiyoso nga si Saulo. Sa ngalan sa Dios, siya nagsugod sa paglutos sa mga magtutuo kang Kristo. Ginamit ang labing mabangis nga pamaagi, iyang gipugos sila sa pagsalikway sa ilang pagtoo. Ang mga nagbaton sa ilang pagtoo gi-silotan sa kamatayon. Tungod sa iyang kadasig ang Relihiyosong Konseho sa Herusalem naghatag kang Saulo sa mga espesyal nga gahum aron kompiskahon ang ilang kabtangan ug awtoridad sa paggukod ug pagkondena sa mga Kristiyanos sa Damasco.

Ug samtang si Saulo nagpadulong sa Damasco, ang Ginoong Hesus nagpahunong kaniya sa dalan ug nagpakita sa Iyang himaya sa diosnong panatiko. Sa usa ka higayon Siya nagpadayag ngadto kaniya nga ang Usa nga gilansang, kinsa iyang gilutos, buhi. Wala siya nagpabilin sa lubnganan, ug bisan gisalikway sa Iyang kaugalingong katawhan Siya mao ang kamatuoran ug ang Kahayag sa kalibutan.

Kung imong tan-awon pag-ayo ang pagmatuod ni apostol Pablo, imong masabtan kung giunsa sa buhi nga Ginoo, bisan sa atong panahaon karon, nakighimamat sa indibidwal, nagputli, nagpuno ug nagpadala kanila sa kanasuran aron ipakaylap ang iyang kahayag sa mga nagpuyo sa kangitngit. Ingon niini ang paglarawan ni Pablo (kaniadto si Saulo) sa pagpakita ni Kristo kaniya sa dihang nagdepensa siya sa iyang kaugalingon sa atubangan ni haring Agripa:

Mao kini ang akong tuyo sa pag-adto sa Damasco uban sa awtoridad ug mga sugo sa mga kadagkoan sa mga pari. Unya sa udtong tutok samtang nagpanaw ako, Kamahalan, nakita ko gikan sa langit ang kahayag nga sulaw pa kay sa adlaw nga midan-ag libot kanako ug sa akong mga kauban. Nangatumba kaming tanan sa yuta ug nadungog ko ang tingog nga misulti kanako sa pinulongang Hebreo, Saulo, Saulo! Nganong gilutos mo ako? Ikaw ra ang masakitan sa imong pagtindak sa tinalinsang kahoy.’ Kinsa ka man Ginoo?’ nangutana ako’ Ug ang Ginoo mitubag, Ako si Hesus nga imong gilutos. Apan tindog kay nagpakita ako kanimo aron himoon ko ikaw nga akong sulugoon. Isulti sa uban ang imong nakita karon ug ang ako unyang ipakita kanimo. Panalipdan ko ikaw gikan sa katawhan sa Israel ug sa mga dili Judio nga mao ang katawhan nga paadtoan ko kanimo. Ikaw magpabuka sa ilang mga mata ug magtultol kanila gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag ug gikan sa gahum ni Satanas ngadto sa Dios aron pinaagi sa ilang pagtoo kanako mapasaylo ang ilang mga sala ug madawat nila ang ilang dapit uban sa katawhan nga gibalaan sa Dios. (Buhat 26:12-18)

Kining makasaysayang hitabo gipakita nga klaro kanato, nga ang kadasig sa panatiko alang sa usa ka relihiyon wala makapamatarong sa usa ka tawo, apan ang kaluoy ni Hesus ang Manu-nubos mao lamang ang makaluwas sa mga makasasala ug magbalaan sa ilang mga kasingkasing.

Si Kristo sa Iyang pagkahalangdon wala maglaglag kang Saulo, ang manglulutos sa Iyang Iglesia. Hinuon, naluoy Siya kaniya ug nakigsulti. Gipasaylo niya ang iyang mga kasal-anan, ug gipa-lingkawas siya pinaagi sa iyang grasya. Iyang gipatin-aw kaniya nga si Hesus ug ang mga miyembro sa Iyang iglesia sa bug-os naghiusa sa kahangturan. Kay si Kristo nag-antus sa dihang ang mga miyembro sa iglesia ginalutos, ingon nga siya mismo ang nag-antus. Ang Iyang gugma nagdan-ag pinaagi kanila ug ang Iyang Espiritu nag-angkon sa ilang kinabuhi. Kining kamatuoran nga mao ang panaghiusa ni Kristo ug ang Iyang iglesia mao ang tinago nga mituhop sa hunahuna ni Pablo nga Apostol. Nahimo kini nga bag-ong mensahe sa iyang pagwali.

Sa dihang ang gidaghanon sa mga Kristiyano midaghan ug napilo-pilo, gisulayan ni Satanas nga papason ang iglesia alang sa kaayohan. Sa panahon niining paglutos si Juan, ang hinigugma nga disipulo, nabilanggo sa isla sa Patmos. Gipasagdan siya nga mamatay didto sa kagutom ug kauhaw. Sa samang panahon ang mga magtotoo ni Kristo gipangdakop, gisakit ug gipatay.

Ang Ginoong Hesus nagbarug ibabaw sa Iyang sulugoon nga si Juan samtang nag-inusang nag-ampo, ug nagpadayag sa Iyang kaugalingon ngadto kaniya ug nagsiguro kaniya nga ang mga ganghaan sa impiyerno dili makadaug batok sa Iyang iglesia tungod kay Siya mao ang buhi nga Ginoo. Gitala ni Juan ang iyang talagsaong kasinatian ingon sa mosunod:

Sa Adlaw sa Ginoo gigamhan ako sa Espiritu ug nadungog ko gikan sa akong luyo ang kusog nga tingog nga milanog sama sa usa ka trumpeta. Miingon kini, isulat ang imong nakita ug ipadala ang imong sinulat ngadto sa pito ka iglesia: sa Efeso, sa Smirna, sa Pergamo, sa Tiatira, sa Sardis, sa Filadelfia ug sa Laodicea.” Milingi ako pagsusi kon kinsay nakigsulti kanako ug nakita ko ang pito ka bulawan nga butangan ug suga. Sa taliwala niini nagtindog ang daw tawo nga nagsul-ob sa bisti nga sangko sa iyang tiil ug gibaksan ang iyang dughan ug bakos nga bulawan. Ang iyang buhok, puti kaayo ug ang iyang mga mata sama sa nagdilaab nga kalayo. Ang iyang tiil sama sa bronsi nga tinunaw sa hudno ug unya gipasinaw ug midahunog ang iyang tingog sama sa dakong busay. May gikuptan siyang pito ka bituon sa tuo niyang kamot ug migula sa iyang baba ang hait nga espadang duhay sulab. Sulaw ang iyang nawong ingon sa adlaw sa udtong tutok. Sa pagkakita ko kaniya natumba ako sa iyang tiilan daw patay. Unya gitapion niya kanako ang tuo niyang kamot ug miingon siya, “Ayaw kahadlok! Ako ang Sinugdan ug ang Katapusan. Ako ang buhi! Namatay ako apan tan-awa buhi ako ug dili na gayod mamatay. Ilalom sa akong gahom ang Kamatayon ug ang Hades.” (PINADAYAG 1:10-18)

Si Hesukristo buhi ug ang tanang gahom sa langit ug sa yuta gitugyan sa Iyang mga kamot. Ang Iyang nawong midan-ag sama sa adlaw sa himaya. Ang mga silaw sa Iyang kabalaan midan-ag ug nagpahayag sa kinabuhi sa tanan nga mga santos, bisan ang usa nga nahulog sa yuta nga napuno sa usa ka pagbati sa paghukom. Si Kristo mao ang gugma ug kinabuhi ug wala niya gitinguha ang kamatayon sa makasasala, hinonoa nga siya naghinulsol, ug pinaagi sa iyang mga pag-ampo, mga pulong ug ang mga buhat nagdala sa langitnong kahayag sa ubang mga tawo. Sa ingon, si Hesus nagluwas kang Juan gikan sa kamatayon ug gibutang siya sa iyang mga tiil aron mabuhi ug aron masaksihan ang tinuod nga himaya ni Hesus.

Minahal nga Magbabasa, kung imong tun-an ang pagkatawo ni Hesukristo, ang Iyang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw ug imong naamgohan nga Siya buhi sa langit sa Iyang mahangturon nga pagkahalandong, nan masabtan nimo ang gipasabot sa mga pulong ni Hesus: “Ako ang kahayag sa kalibutan.” Ang Iyang walay kinutuban nga kadako labi ka kusog kay sa bisan unsang kalibutanong awtoridad o pagkahalangdon, ug siya nga mituo kang Kristo, sa Iyang kamatayon ug pagkabanhaw mapuno sa kalinaw sa Dios. Ang buhing Kristo naghatag ug langitnong kalinaw sa matag usa nga mituo Kaniya.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on October 08, 2021, at 04:34 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)