Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- True Light - 8. The Descent of the Heavenly Light on Men
This page in: CEBUANO -- English -- French -- German? -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Somali -- Telugu -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

Nawala ang Kangitngit ug Ang TINOUD NGA KAHAYAG Nisidlak karon
Usa ka Hinungdan nga Buklet Alang Kanimo

8. Ang Pagkunsad sa Langitnong Kahayag sa mga Tawo


Pagkahuman sa pagkabanhaw ni Hesus gikan sa patay, sa wala pa ang Iyang pagkayab sa langit, gisugo Niya ang Iyang mga disipulo nga maghulat nga magkahiusa sa saad sa Amahan aron sila makakuha sa gahom sa pagkunsad kanila sa Balaang Espiritu.

MAKADAWAT KAMOG GAHUM
sa dihang ang Balaang Espiritu
mokunsad kaninyo;
UG KAMO MAHIMONG AKONG MGA SAKSI.
(Mga Buhat 1:8).

Si Kristo namatay ug nabanhaw gikan sa patay aron maghatag kanato ug kalinaw uban sa Dios. Siya nagputli kanato gikan sa tanan natong mga sala aron ang Balaang Espirirtu mopuyo dire kanato. Sa pagkatinuod, ang pagkamatay ni Kristo mao ang hinungdan sa atong pagdan-ag.

Human misaka si Kristo sa langit, ang Iyang mga sumusunod nagtagbo sa pag-ampo sa pagsunod sa mando ni Kristo. Sa ika napulo ka adlaw nabati nila ang dahunog sa makusog nga hangin sa ilang palibot. Apan, ang mga dahon sa mga kahoy wala milihok ug wala usab nila nabati ang hagunos sa hangin. Walay kilat. Apan sa kalit lang ilang nakita ang siga sa kalayo. Gitan-aw nila ang ilang palibut apan wala sila makamatikod nga adunay nasunog. Ang mga siga nabahhin daw mga dila ug gipalupad sa matag usa nga anaa. Ang matag usa napuno sa Balaang Espiritu ug kini ang mahinungdanong takna sa Pentekostes, sa dihang ang Balaang Espiritu nanaug sa mga sumusunod ni Kristo.

Ang nabanhaw nga Kristo wala magkupot sa Iyang kinabuhi o sa Iyang himaya o sa Iyang Kaugalingon ra, apan nagtinguha usab nga ihatag ang Iyang Espiritu sa tanan nga nangayo niini. Niining paagiha natuman Niya ang Iyang siguradong saad:

AKO ANG KAHAYAG SA KALIBUTAN.
Si bisan kinsa ang musunod kanako dili na gayud maglakaw sa kangitngit,
kondili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi.
Juan 8:12

Ang pagkuha sa Balaang Espiritu mao ang katungod sa matag usa, nga nag-abli sa iyang kaugalingon sa ebanghelyo ni Kristo. Ang Iyang maulaon nga kamatayon nagpalit sa katungod sa grasya sa tanan nga mituo Kaniya. Ikaw usab gipili aron madawat ang Balaang Espiritu Santo, kung ikaw maghinulsol sa imong mga sala ug mutuo sa dugo sa Kordero sa Dios, nga nagtubos kanimo sa kahangturan.

Ang pagbubo sa Balaang Espiritu mao ang usa sa mga saad sa Dios sa Daang Tugon, naila sa tanan nga mga magtutuo nianang panahona. Ug natuman sa Dios ang iyang saad pagkahuman sa pagkayab ni Kristo. Ang tanang magtutuo nagpaabut sa higayon nga bahin diin iyang gidasig ang propeta nga si Ezequiel nga nag-ingon:

Hatagan Ko kamog USA KA BAG-ONG KASINGKA-KASING
ug ibutang ang USA KA BAG-ONG ESPIRITU DIHA KANINYO.
Ezequiel 36:26

Si Jesus dili gusto mobiya sa Iyang mga hinigugma ingon nga mga ilo, apan mianha kanila sa persona sa Iyang Espiritu. Sukad niadtong panahona, ang mga tunog sa pagkamapasalamaton ug ang pagdayeg nagtingog sa tubuok kalibutan. Ang Balaang Espiritu wala mangayo sa intelihensiya, o bahandi o taas nga degree aron makapuyo sa usa ka tawo. Ang gikinahanglan ra niya mao ang mahinulsulon nga kasingkasing, andam sa pagdawat Kaniya ug mutuo kang Jesu-Kristo.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on October 08, 2021, at 04:38 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)