Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- True Light - 6. The Light Overcomes the Darkness
This page in: CEBUANO -- English -- French -- German? -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Somali -- Telugu -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

Nawala ang Kangitngit ug Ang TINOUD NGA KAHAYAG Nisidlak karon
Usa ka Hinungdan nga Buklet Alang Kanimo

6. Ang Kahayag Mibuntog sa Kangitngit


Sama sa pagsubang sa adlaw sa iyang himaya, mao usab ang kahayag sa kalibutan, si Kristo, nga nabanhaw ug nagdan-ag sa gikan sa kamatayon. Wala siya magpabilin sa lubnganan sama sa ubang mga propeta ug mga lider sa kalibutan; ni madunot ang iyang lawas sa yuta, apan sa tinuod siya mibangon ug migula gikan sa tinakpan nga lubnganan.

Si Kristo nagpakita sa iyang kaugalingon nga buhi human sa Iyang mahimayaong pagkabanhaw. Siya misagol taliwala sa mga tawo, nakig-istorya ngadto kanila, mikaon uban kanila, nagpakita kanila sa marka sa lansang sa Iyang mga kamot ug kilid, ug unya gipanalanginan sila ug gihatagan sila sa Iyang kalinaw. Ang mga disipulo ni Hesus nahadlok sa dihang una nilang nahimamat Ang Usa nga nabanhaw gikan sa patay. Apan sa kaulahian, sila nalipay ug nakaamgo nga ang Iyang pagkabanhaw gikan sa patay mao ang labing dako nga pagpamatuod sa Iyang awtoridad ug kadaugan. Sila nahupay sa hilabihan ug gipasaligan sa ilang hingpit nga pagkamatarong ug malig-on nga paglaum.

Si Kristo buhi ug naglingkod karon sa tuong kamot sa Dios. Ang kamatayon dili makapugong Kaniya, ni mapugngan Siya ni Satanas sa iyang gahum. Sa ingon usab, sa wala pa Siya ilangsang sa krus, dili Siya mabuntog ni Satanas sa tentasyon kay si Kristo nagpabilin nga wala makasala. Sa ingon niini, pinaagi sa Iyang malig-on nga pagtuo, ang Iyang kusganong gugma, ug ang Iyang buhi nga paglaum. Siya permanente nga modaug sa yawa. Ang resulta niini mao nga ang kangitngit nadaog ug si Satanas napildi. Ang tanan nga nagasalig kang Hesus dili mahadlok sa salamangka o patuotuo o sa daotan nga mata, tungod kay kining tanan nga mga pwersa napildi pinaagi ni Kristo. Ang buhi nga Dios mao ang atong lig-on nga dalangpanan, alang sa atong hinanaling panalipod. Sa ingon, walay dautang espiritu, o bisan unsang nilalang nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga anaa kang Kristo Hesus nga atong Ginoo.

Ang pagkabanhaw ni Kristo nagpakita sa Iyang permanenting panaghiusa ngadto sa Iyang langitnong Amahan. Ang Iyang kamatayon sa krus dili usa ka silot alang sa mga sala nga Iyang nahimo, ni kini usa ka kapildihan nga nagtapos sa iyang kinabuhi. Kung gipatay Siya tungod sa usa ka sayop nga iyang nabuhat, nan, ang Iyang lawas unta nagpabilin sa lubnganan.

Busa, ang Iyang mahimayaong pagkabanhaw mao ang usa ka pagpamatuod sa Iyang pagkabalaan. Kini ebedensya sa atong bag-ong pribelihiyo ug ligal nga pagbarug sa atong pagkamatarong. Sukad sa pagkabanhaw ni Kristo gikan sa patay ang atong pagpasig-uli gipanghimatud-an. Ang Mahangturon nga Maghuhukom midawat sa sakripisyo ni Hesus alang kanato; gibanhaw Niya nga madaugon ug gipakamatarong ang tanan nga Iyang mga sumusunod sa walay katapusan.

Gikan sa pagkabanhaw ni Kristo, atong nadawat ang dakong paglaum tungod kay nabuntog Niya ang kamatayon. Dugay na kini naghupot sa iyang gahum sa katawhan sa tibuok kalibutan. Bisan karon, daghan sa mga tawo dili gusto nga isulti ang kamatuoran bahin sa kamatayon, tungod sa ilang kahadlok sa usa ka nagdilaab nga paghukom human sa kamatayon.

Apan ang tawo nga si Hesus giablihan ang pultahan sa atong mangitngit nga bilangguan ug naghimo ug usa ka dalan alang kanato ngadto sa kahayag. Sukad sa adlaw sa Iyang pagkabanhaw ang tanang Kristiyanismo nagsingit sa kalipay: “Si Kristo nabanhaw! Tinuod, siya nabanhaw!” Kita nagtuo nga kita nabanhaw diha Kaniya, sa dihang Siya nabanhaw gikan sa patay. Ang mga singgit sa kadaugan ug paglaum dili mahunong, sama sa gisinggit ni apostol Pablo:

SI KRISTO HESUS NAGBUNTOG SA KAMATAYON
ug nagdalag kinabuhi ug walay kamatayon nga kahayag
pinaagi sa ebanghelyo.
2 Timoteo 1:10
Kung ang madunot
masul-oban sa dili madunot,
ug ang mamatay uban sa dili mamatay,
unya ang giingon nga nahisulat matuman:
‘Ang Kamatayon gilamoy sa kadaugan!’
O kamatayon, hain ang imong kadaugan?
O kamatayon, hain ang imong kalala?
Ang kalala sa kamatayon mao ang sala,
ug ang gahum sa sala mao ang balaod.
Apan salamat sa Dios!
Siya naghatag kanatog kadaugan pinaagi sa atong Ginong Hesukristo.
1 Corinto 15:54-57

Ang kamatayon, alang niadtong anaa kang Kristo Hesus, dili na usa ka makalilisang nga butang,ug alang usab niadtong mituo sa Iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Ang pagtuo sa Usa nga buhi, nga nabanhaw gikan sa patay, naghatag kanato sa usa ka siguradong paglaum sa kinabuhing walay katapusan.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on October 08, 2021, at 04:27 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)