Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- True Light - 3. The Divine Light Has Shone
This page in: CEBUANO -- English -- French -- German? -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Somali -- Telugu -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

Nawala ang Kangitngit ug Ang TINOUD NGA KAHAYAG Nisidlak karon
Usa ka Hinungdan nga Buklet Alang Kanimo

3. Ang Balaan nga Kahayag Nidan-ag


Ang mensahe sa pag-abot sa Balaan nga Kahayag dili usa ka misteryoso nga diosnon nga konsepto. Hinonoa, kini, ang saad sa Dios nga gihatag Niya sa mga amahan sa pagtuo. Basaha ang mga tudling sa Ebanghelyo aron ikaw mismo makahukom sa imong kaugalingon nga ang Dios mao gayod ang nagtusok sa kangitngit sa atong kalibutan, nagpadangat kanato sa Iyang kahayag.

Sa ika-unom ka bulan,gipadala sa Dios ang usa ka anghel nga si Gabriel ngadto sa Nazareth, usa ka lungsod sa Galilea, ngadto sa usa ka putli nga sinaarang ipaminyo sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose, gikan sa kaliwat ni haring David. Ang batan-on nga usa dalagang ulay mao si Maria. Ang anghel miduol kaniya ug nagkanayon:“Paglipay! Ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo!” Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug namalandong siya kon unsay kahulogan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, “Ayaw kahadlok, Maria kay gikahimut-an ka sa Dios! Ikaw magsabak ug manganak ug usa ka batang lalaki ug nganlan mo siyag Hesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga Anak sa Dios ang Labing Halangdon.” Si Maria miingon sa anghel “Unsaon man pagkahimo niini nga wala man koy bana?” Ang anghel mitubag, “Mokunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahum sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata tawgon nga Anak sa Dios. Miingon si Maria, “Sulogoon ako sa Ginoo. Mahitabo unta kanako ang imong gisulti.” Ug mibiya ang anghel kaniya. (LUCAS 1:26-38)
Mao kini ang kaagi sa pagkatawo ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria niadtong panahona gitakda nga maminyo kang Jose,apan sa wala pa sila magtipon namatikdan si Maria nga nagsabak siya pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo. Si Jose ang iyang pamanhonon tawong matarong ug dili buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tawo. Busa nagplano siya sa pakigbulag kaniya sa hilom. --Samtang naghunahuna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, “Jose kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria kay siya nagsabak pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki ug nganli siyag Hesus kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasal-anan.” ---Ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, “Ang usa ka putli nga batan-ong babaye magsabak unya manganak ug batang lalaki. Nganlan siyag Immanuel, nga sa ato pa, ang Dios ania uban kanato.” (Isaias 7:14) --- Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel ug gipangasawa niya si Maria hangtod siya nanganak. Apan wala niya hilabti si Maria hangtod kini nanganak. Unya ginganlan ni Jose ang bata ug Hesus (MATEO 1:18-25).
INiadtong panahona si Cesar Agusto mipakanaug ug usa ka mando nga usa ka sensus nga pagakuhaon sa tibuok gingharian sa Roma. (Mao kini ang unang sensus nga nahitabo samtang si Cirenio maoy gobernador sa Siria). Ug ang matag usa moadto sa ilang tagsa-tagsa ka lungsod aron magpalista. Ug si Jose mitungas usab gikan sa lungsod sa Nazaret sa Galilea hangtod sa Judea, ngadto sa Betlehem nga lungsod ni David, tungod kay siya nahisakop sa balay ug linya ni David. Miadto siya aron pagpalista uban sa iyang pangasaw-onon nga si Maria nga nagsabak niadtong higayona. Samtang didto sila, miabot ang panahon nga manganak na siya. Nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki. Giputos niya ang bata sa panapton ug gipahiluna sa usa ka pasungan kay wala na may luna sa balay abutanan.--- Niatong dapita may mga magbalantay sa karnero nga nagtukaw sa kagabhion aron pag-atiman sa ilang mga hayop didto sa kaumahan. Mitunga kanila ang usa ka anghel sa Ginoo ug midan-ag kanila ang himaya sa Ginoo busa nalisang sila kaayo. Apan miingon ang anghel kanila, “Ayaw kahadlok! Ania ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. Kay karong gabhiona natawo sa lungsod ni David ang inyong Manluluwas, ang Kristo nga Ginoo! Mao kini ang inyong ilhanan: makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos ug panapton ug naghigda sa pasungan.” Ug sa kalit mitunga usab uban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit ug mga pagdayeg sa Dios: “Dalaygon ang Dios sa kahitas-an, ug sa yuta panagdait sa mga tawo nga iyang gikahimut-an!” Sa namalik na ang mga anghel ngadto sa langit, ang mga magbalantay sa karnero nag-ingnanay, “Mangadto kita sa Betlehem ug tan-awon nato ang kining nahitabo nga gipahibalo kanato sa Ginoo.” Busa midali sila pag-adto ug nakit-an nila si Maria ug si Jose ug ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa dihang ang magbalantay nakakita sa bata, gisugilon nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Ug ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero, Gitipigan ni Maria kining tanan sa iyang kasingkasing ug namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga. Unya namauli ang mga magbalantay nga nag-awit ug mga pagdayeg sa Dios tungod sa ilang nadungog ug nakita sumala gayod sa gisugilon kanila sa anghel. (Lucas 2:1-20)

Minahal nga Magbabasa, naamgohan ba nimo nga ang Balaan nga Kahayag nagsidlak sa lawom nga kangitngit sa atong kalibutan? Ang kagabhion nahulog sa Herusalem ug sa mga utlanan niini. Ang tanang buhing binuhat nahikatulog gawas sa usa ka grupo sa mga magbalantay nga nagpadayon sa ilang gabiing pagbantay sa uma.

Sa kalit lang, ang mga langit naabli ug ang usa ka masiga nga kahayag nagsidlak libut kanila ug nagdan-ag sa kagabhion ug maoy nakapahadlok sa mga magbalantay. Ang nakapadako sa ilang kahadlok mao ang hitsura sa Anghel sa Ginoo sa ilang atubangan sa masidlak nga kasanag. Ug ang himaya sa Ginoo nagsidlak libot kanila. Nangatumba sila, nakugang ug ang ilang mga mata nabuta. Mao na kini ang Adlaw sa Pagkabanhaw ug Adlaw sa Paghukom, maoy ilang nahunahunaan! Nahigmata ang ilang mga sala, nag-akusar kanila atubangan sa ilang natulog nga mga konsensya. Ang ilang bug-os nga kinabuhi nabuksan sa pagkahubo sa ilang atubangan. Sila nangahadlok sa hilabihan ug nangurog sa kalisang. Apan ang Anghel sa Ginoo nagsulti kanila nga dili mahadlok, nagpahibalo kanila sa hinay: “Ayaw kahadlok!” Mianhi ako uban ang mensahe kaninyo nga karon natawo ang usa ka Manluluwas nga mao ang gisaad nga Kristo, gisaad sa Dios pinaagi sa Iyang mga propeta. Siya ang kaluoy gikan sa katawhan sa maluluy-on nga Dios, ang Usa nga nagaluwas gikan sa Adlaw sa Paghukom sa tanan nga magasalig Kaniya.” Makit-an usab nimo niining mensahe ang sekreto sa kalamdagan: Si bisan kinsa man ang maghinulsol sa iyang kasal-anan sa atubangan sa Dios, mapuno sa kalipay sa langit. Ug si bisan kinsa nga makadawat sa pulong sa Ginoo sa iyang konsensya maamgohan ang kalipay sa gihatag nga libreng gihatag kaluwasan.

Sa ingon, ang mahigugmaong Dios nag-andam alang kanimo sa usa ka dakong kaluoy. Ikaw mismo ang iyang gipamulongan; dili ka Niya isalikway ni gub-on ka apan ipadayag kanimo ang Iyang katuyoan sa pagluwas.

Nasabtan mob a ang sikreto sa kinabuhing dayon? Si Kristo natawo sa kuwadra sa usa ka kabos nga pasungan. Siya nagsul-ob sa dagway sa tawo sa usa ka ubos nga dapit aron ang tawo dili moingon: “Gisalikway ako tungod sa akong pagkadautan kaayo ug gamay ra ako kaayo alang sa gugma sa Dios kanako.” Dili! Kay si Kristo mismo natawo sama sa usa ka kagiw, gisalikway sa katilingban aron mahatagan ang matag usa nga nawad-an sa paglaum ug usa ka pagkaamgo nga ang Dios muduol kaniya, ug suod kaniya ug nahigugma kaniya sa personal.

Sa usa ka palasyo sa Ottoman Sultan sa Istanbul makita nimo ang naggilakgilak nga duyan alang sa mga masuso sa magmamando nga gihimo sa lunsayng bulawan. Gidekorasyonan kini sa naggilakgilak nga mga mutya. Ang mga ngalan sa mga prinsipe nga nag-okupar niining duyan wala mailhi sa kalibutan, ug kining walay sulod nga duyan nga bulawan nahimutang sa suok sa usa sa mga museyo.

Apan ang mapaubsanon nga si Kristo nga natawo sa usa ka kabus nga pasungan nailhan latas sa mga gatusan ka tuig tungod kay siya ang tinuod nga ilhanan sa Dios, ang naghimo og milagro sa karon nga panahon. Andam siya nga kuhaon ka sa imong pagkahisalaag; pagawason ka gikan sa mga gapos sa sala ug tubson ka gikan sa kadautan sa kalibutan. Siya maghatag kanimo sa kinabuhing dayon.

Ang mga anghel sa Dios nalipay sa dihang natawo si Kristo. Ang ilang kahayag misanag diin ang mga nahadlok nga mga magbalantay sa karnero naglingkod. Ang diosnon nga kahayag nagkulit sa kailadman sa ilang mga binuhat ang talagsaong kahibalo nga ang gisaad nga si Kristo miabot, ug nga ang propeta miabot nga labaw pa kang Moises, natawo ang hari nga walay katapusan nga labaw pa kang David. Wala siya mianhi uban ang mga hinagiban sa kalaglagan, apan uban ang gugma aron mabuntog ang kamatayon, ang sala ug si Satanas. Gidala niya ang tanan nga awtoridad sa Dios, tungod kay natawo Siya sa Iyang Espiritu ug Siya ang Pulong sa Dios nga nahimong tawo.

Ang panon sa magtutuo karon nagsugid sa tumang kalipay nga si Hesukristo ang ilang kaugalingong Manluluwas, ang nag-inusara nga epektibo. Ang ilang mga mapasalamaton nga kanta sa pagdayeg mipataas matag adlaw gikan sa atong kalibutan ug gibag-o ang halapad nga kawanangan nga bisan ang mga bituon ug mga planeta nagsulti sa himaya sa Dios ug gimantala ang Iyang presensya ug gahum sa pagluwas, nagdayeg ug nag-ingon:

HIMAYA SA DIOS
sa kahitas-an,
ug sa kalibutan
ang PAKIGDAIT
sa mga tawo diin ang iyang pabor gipahimutang.
Lucas 2:14

Sa dihang ang mga anghel mibiya sa mga magbalantay sa karnero, ang kangitngit sa makausa pa mikanaog. Apan nanindog sila dayon ug nangadto sa Betlehem aron pagtan-aw sa nahitabo. Sila nagdali sap ag-adto ug nangapandol sa kangitngit sa kagabhion, apan sa ilang kahiladman misulaw kining bag-ong katingalahang kahayag. Nakit-an sa mga magbalantay ang dapit, diin si Hesus natawo ug ang ilang mga kasingkasing napuno sa kalipay. Nakita nila ang bata nga naghigda sa usa ka pasungan ug sila miluhod ug misimba Kaniya. Sa pagkahuman nila, sila mipauli luyo sa kangitngit sa kagabhion nga nanag-awit ug sa pag-abot nila sa balangay ilang gisulti sa mga katawhan ang pagpakita sa anghel kanila, ug nga sila nakakita sa bata sa kwadra sa Betlehem. Ang mga tawo naglingo-lingo sa ilang mga ulo ug naghunahuna bahin sa ilang nadunggan. Sama kini sa usa ka tinumotumo nga sugilananon. Walay usa kanila nga mituo sa ilang nadunggan bahin sa pagpakatawo sa Pulong sa Dios. Wala sila magdali pag-adto sa bata sa pasungan aron moyukbo sa atubangan Niya. Nianang higayuna, ang mga magbalantay sa karnero nakaamgo nga ang kaluwasan giandam alang sa tanang mga tawo. Apan, dili tanan midawat sa mensahe sa Dios. Kadto rang nagtuman sa tawag ang nalamdagan niini. Sa walay pagduha-duha ang mga magbalantay sa karnero nahibulong nga wala silay makita nga bisan unsang bahandi o himaya o kahalangdon nga naglibot sa bata. Apan mituo sila sa Pulong sa Dios nga nahimong tawo, ang usa nga Gisaad, nga naghigda sa usa ka mapaubsanong pasungan.

Ang tibuok kalibutan dili na pareho kaniadto sukad sa pagkatawo ni Kristo. Ang tanan nga misunod Kaniya nagsugod pagmatyag sa usa ka bag-ong kalendaryo pinasikad niining talagsaong panghitabo nga nagbag-o ang kasaysayan sa tawo.

AKO ANG KAHAYAG
sa Kalibotan.
Si bisan kinsa ang mosunod kanako
DILI NA GAYUD MAGLAKAW SA KANGITNGIT
kondili makabaton hinuon sa
KAHAYAG SA KINABUHI.
Juan 8:12

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on October 08, 2021, at 03:56 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)