Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- True Light - 2. Rise to Welcome the Light
This page in: CEBUANO -- English -- French -- German? -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Somali -- Telugu -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

Nawala ang Kangitngit ug Ang TINOUD NGA KAHAYAG Nisidlak karon
Usa ka Hinungdan nga Buklet Alang Kanimo

2. Bangon aron Pagtimbaya sa Kahayag


Pagkadako gayod sa saad sa Dios kanimo! Gidapit ka niya sa Iyang kahibulongang kahayag. Ayaw pagputos sa imong kauga- lingon sa imong mga problema ug kangitngit, kay ang kahayag sa Dios nagdan-ag kanimo. Ablihi ang imong kasingkasing sa Iyang malumo nga kahayag. Ikaw madan-agan sa Iyang kahayag ug mahimong sama sa usa ka salamin nga nagsalamin sa himaya sa Dios. Personal ka niyang gidapit. Busa ayaw pagpadayon sa imong mga kasub-anan. Ayaw tuguti nga ang kasuko ug pagdumot magsira sa pultahan sa imong kasingkasing. Kay ang gugma sa Dios nakigsulti kanimo ug ang Iyang gahum magbag-o kanimo.

Usa niana ka mangiob nga kagabhion, may usa ka biyahidor nga nakakitag kahayag sa halayo ug siya malipayon nga miduol niini. Apan nagpabiling ngitngit pa gihapon ang dalan. Bisan pa niana, iyang nakaplagan ang usa ka target ug siya midagan ngadto niini. Sa dihang siya usa ka gatus ka metro na gikan sa suga sa kadalanan, may nakita siya sa iyang palibot, nga hangtod karon natago pa sa iyang panan-aw. Nagbarog siya tungod sa suga ug mahimo na niyang mabasa pinaagi sa suga ang usa ka mapa sa kalye. Iya usab nakadiskubrehan nga ang iyang bisti lapokon, nahugaw kini sa panahon sa iyang panaw sa kangitngit nga wala kini mamatikdi. Gisulayan niya nga limpyohan kini ilalom sa silaw sa kahayag. Ug Nakita niya ang usa ka balay nga mahayag, giduol niya kini ug mitindog sa atubangan sa entrada. Sa iyang katingala ug kahadlok nakita niya nga labi pang kadaghang mga hugaw ug mga lama sa iyang puti nga kamiseta ug naulaw siya sa iyang kaugalingon.

Minahal kung magbabasa, duol sa kahayag sa Dios. Duol sa iyang pagkahalangdon ug ayaw kahadlok nga ang imong mga sala mabutyag sa Iyang kahayag. Ikumpisal ang imong mga kasal-anan Kaniya. Dili ka mabag-o sa mahangturon nga kahayag gawas kung imong dawaton ang imong panginahanglan nga limpyohan ug putlion. Kay ang naghunahuna nga siya matarong, anaa pa sa kangitngit. Apan ang mapaubsanon nga moduol sa Dios nagpakita sa usa ka napusgay nga garbo. Unya siya magsugod paglakaw sa kahayag. Nakita ninyo, kung unsa kita ka duol sa Dios, ingon ana usab ka tin-aw ang atong Espirituhanong panglantaw. Ang mga santos mao ang mga nasamdan o naghambin sa mga pag-antus. Busa, kinahanglan nga ang atong mga garbo mabuak o mapusgay atubangan sa Dios. Apan kung dili kini mahitabo, dili kita Niya mahimong ayuhon. Si apostol Juan nakasinati niining kamatuoran,kay gilatid niya sa iyang sulat:

KUNG ATONG ISUGID ANG ATONG MGA SALA,
MATINUD-ANON SIYA UG MATARONG
UG MAGPASAYLO KANATO
SA ATONG MGA SALA
UG MAGPUTLI KANATO
GIKAN SA TANANG DILI PAGKAMATARONG.
1 Juan 1:9

Ikaw usab, isugid sa Dios ang tanan nimong mga kasal-anan nga nahimo: pagpamakak, pagpangawat o pagkahugaw. Douli ang kahayag sa kamatuoran ug isugid ang imong mga kahuyang sa Ginoo. Ayaw limbongi ang imong kaugalingon ug ayaw hunahunaa nga ikaw matarong. Walay bisan usa nga maayo gawas sa Dios!

Nagpasalig kami kanimo, minahal nga magbabasa, nga ang Dios nahigugma kanimo sa imong pagka-ikaw, kay gihigugma niya ang makasasala. Iyang gipangandoy nga ang matag tawo boluntaryong maghinulsol ug mobalik kaniya aron walay usa nga malaglag.

Usa ka batan-ong lalaki nahisalaag sa iyang dalan didto sa usa ka mangitngit nga lasang ug nahadlok sa mga kasikas sa iyang palibot. Nagsugod siya sa pagpangapkap taliwala sa baga nga mga kakahoyan ug mga tunok nga maoy nakagisi sa iyang mga sapot. Ug sa kalit lang siya nakadungog sa usa ka tingog diha sa iyang likod nga nag-ingon: Hunong ug balik! Siya naghunahuna nga nasayop siya pagdungog, mao nga naghinay-hinay siya sa pagpadayon. Apan sa makausa pa, nadungog na usab niya ang maong tingog, niining higayuna mas duol ug labi ka klaro kaysa una.
Unya iyang gikuha ang usa ka posporo ug siya nagdagkot. Niining nagpangidlap nga kahayag iyang nakita nga siya nagbarug sa ngilit sa usa ka lawom nga bangag; usa nalang ka lakang ug mahulog na siya sa halawom ngadto sa iyang kamatayon.

Ang Dios nagtawag kanimo karon: “Hunong ug balik. Duol Kanako!” Kung ikaw magpadayon sa sala mahulog ka sa walay katapusang impiyerno. Paghinulsol ug balik sa buhi nga Dios. Biyai ang imong mga sala ug ablihi ang imong kasingkasing sa Espiritu sa atong Dios. Ayaw pagpalayo apan duol ug barug sa Iyang Kahayag. Ang gugma sa Dios mao ang nagpahiduol kanimo ngadto sa Iyang Kaugalingon aron Siya magpuno kanimo sa Iyang putli nga kinabuhi.

Ang pipila ka mga tawo nakadungog sa tawag sa Dios, motubag ug mosulay sa pagbuhat sa Iyang kabubut-on. Dali nilang mada-wat ang bisan unsang sakripisyo o paghago aron pahimut-an Siya. Ang usa ka Sheikh sa Bangladesh nagsangyaw sa iyang mga tigpaminaw bahin sa balaod sa Dios. Iyang gihatagan ug kabug-aton sa pagsulti kanila nga ang impiyerno naghulat sa matag usa nga wala magtuman sa tanan nga mga kinahanglanon sa Balaod. Sa kalit lang, siya nakaamgo nga siya mismo nameligro usab nga moadto sa impiyerno, tungod kay naamgohan niya ang pagkadunot sa iyang hunahuna ug ang sayop sa iyang sinultihan. Busa, nakahukom siya nga magpuasa ug mag-ampo hangtod nga siya maputli ug malimpyo sa tanan niyang pamaagi. Human sa unom ka bulan sa pagpuasa, ang iyang asawa mobiya kaniya kay dili kini gusto nga magpuyo uban sa usa ka ermitanyo. Ang kinabuhi sa usa ka tawo nga mag-inusara, susama sa usa ka ermitanyo, dili natural. Bisan pa niini, ang kinabuhi sa usa ka pamahinunguron nga Sheikh nagpadayon sa usa ka tuig, ug naningkamot sa pagputli ang iyang kaugalingon. Unya nagsugod siya pagbati sa walay paglaum ug tuod man, nagpatigbabaw kaniya ang pagkawalay paglaum, kay labi pa nga nahibal-an niya nga walay si bisan kinsa nga makahimo sa pagreporma sa iyang kaugalingong pagpaningkamot lamang; bisan ang pag-ampo dili makaluwas sa tawo gikan sa iyang mga sala.

Ug niadtong higayuna, ang Dios nagpadala kaniya sa pipila ka matinud-anon nga mga higala nga mag giya kaniya sa tinuod nga Kahayag nga nagdan-ag gikan sa Balaang Kasulatan. Iyang gigamit sa iyang kaugalingon ang pagtuon niining mga libro ug siya nalamdagan pinaagi sa balaang Kahayag. Sa ingon niini, siya nalimpyohan sa iyang nangaging kinabuhi pinaagi sa makaluwas nga grasya sa Dios ug nahimo siya nga usa ka maligdong nga tawo.

Gusto ba nimo basahon unsa ang gibasa sa Sheikh ug mainampoong mahibal-an ang iyang nadiskubrihan? Pamalandungi ang mosunod nga tudling ug hangyoa ang Dios sa pag-abli sa imong mga mata aron maluwas ka gikan sa imong mga kasal-anan pinaagi sa gahum sa Iyang maanindot nga kahayag.

ANG KATAWHAN
nga naglakaw sa kangitngit
nakakita
SA USA KA DAKONG KAHAYAG,
Ug kadtong nabuhi
sa yuta sa landong sa kamatayon
USA KA KAHAYAG MIDAN-AG.
Isaias 9:2

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on October 07, 2021, at 10:18 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)