Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- The Ten Commandments -- 08 Sixth Commandment: Do Not Murder
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Baoule? -- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- Finnish? -- French -- German -- Gujarati -- Hebrew -- Hindi -- Hungarian? -- Indonesian -- Kiswahili -- Malayalam? -- Norwegian -- Polish -- Russian -- Serbian -- Spanish -- Tamil -- Turkish -- Twi -- Ukrainian? -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

IKA 6 NGA TAPIKO: ANG NAPULO KA SUGO - ANG PAG PROTEKTA SA DIOS GAMIT ANG PARIL ARON ANG TAWO DILI MAHAGBONG
Ang Pagpasabot sa Napulo ka mga Sugo diha sa Exodo 20 gikan sa lamdag sa Ebanghelyo

08 - ANG IKAUNOM NGA SUGO: AYAW PAGPATAYEXODO 20:13
“Ayaw kamo pagpatay.”


08.1 - Dili katuohan apan tinuod

Ang unang tawo nga nahimugso sa usa ka babaye ug gihigugma sa iyang amahan mao ang mamumuno sa iyang igsoong lalaki. Ang Bibliya nagpadayag niining makuyaw nga krimen ug lalom nga paggamot sa kahugawan sa kasingkasing sa tawo. Ang tanang tawo nakakuha sa gigikanan nga kaliwat sa mga kinaiya sa pagkamamumuno. Sukad kang Adan, ang tawo nagkinabuhi nga nahimulag sa Dios ingon nga hingpit nga naghunahuna sa iyang kaugalingon lamang, giniyahan sa iyang kaugalingong mga pangandoy ug mga paglaom. Siya nagdahom nga siya ang pinakasentro ug panig-ingnan alang sa uban. Kon adunay magpakita nga kusgan, maalamon, labaw pang diosnon o labi pang matahom, siya masina kaniya ug masilag kaniya. Ang matag-usa gusto mahimong gamhanan aron daygon ug simbahon sa uban. Apan ang garbo ug ang pagkamatarong sa kaugalingon mga kinaiya nga makadaot.

Ginganlan ni Hesus ang yawa isip “mamumuno gikan pa sa sinugdanan” kay siya nagkuha sa orihinal nga pagpakigsandurot sa tawo uban sa Dios. Sukad pa kaniadto, ang kamatayon nagkontrolar sa katawhan, “kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon”. Apan ang Dios naghatag ug dalan alang kanato aron mobalik Kaniya pinaagi sa birtud sa Iyang gugma ug hustisya. Ang matag- usa nga buot sa kahigayonan aron maluwas, nagbag-o sa iyang hunahuna ug midawat sa Dios ingon nga sentro sa iyang kinabuhi makadawat sa kinabuhing walay kataposan karong adlawa. Kini makahatag ug tumong ug kahulogan sa iyang kinabuhi.

Ang tawo daghan ug mga motibo ug mga katarongan sa pagpatay. Si Hesus nagpadayag nga ang pagpatay maoy una sa tanang daotang mga hunahuna nga migawas sa mga kasingkasing sa mga tawo (Mateo 15:19). Apan sa Iyang pagkabalaan ang Dios misupak sa daotang tinguha sa tawo ug wala siya gitugoti sa pagbuhat sa iyang mga tumong sa dihang siya gisugo, “Dili kamo mopatay.” Busa, ang tanang mga matang sa pagpatay, bisan pa ang paghikog, batok kini sa kabubut-on sa Ginoo ug giila kini nga rebelyon batok sa Ginoo Mismo. Dugang pa, kon adunay usa nga nag-abuso sa uban, wala mag-atiman kung sila gigutom ug kon wala sila sultii batok sa umaabot nga mga katalagman, siya usab nahulog ilalom niining matang sa pagkamamumuno. Kon adunay usa nga nagsamad sa iyang isig katawo, nagbutang ug hilo sa iyang pagkaon o nagdasig sa uban sa pagpatay kaniya, siya magalingkod kauban sa tanang mga mamumuno diha sa linkoranan sa walay kinotuban nga hukom. Bisan kon adunay usa nga magdaot sa uban ug tungod niini mamubo ang iyang kinabuhi, kana siya usab mamumuno sumala sa Bibliya (Roma 13:1-18). Atong tolubagon ang atong isigkatawo atubangan sa Dios, mao nga dili kita makalikay ug moingon sama sa pagsulti ni Cain, “Ako ba magbalantay sa akong igsoon?”


08.2 - Ang Pagsilot Ug ang Pagpanimalos

Ang paghukom sa kamatayon sa Daang Tugon gihatag ingon nga pagpugong ug ang pagtuman sa tahas sa hustisya batok sa matag mamumuno ug mamamatay (Exodo 21:12,14,18). Daghang mga tawo kaniadto nagkinabuhi sa mga tribo nga naghatag ug matang sa kasigoruhan sa kinabuhi. Ang kahadlok nga mahimong maapil sa dugoong panag away sa duha ka tribo panalipod sa matag usa. Ang balaod “mata sa mata ug ngipon sa ngipon” nagpadayag sa tipo sa pagsilot kaigoan sa bili sa kadaot. Apan ang silot mahimong modaghan kon patyon ang hepe sa tribo. Si Lamec nangayo ug 77 ka mga tawo nga patyon sa pagpatay kaniya (Genesis 4:23-24). Ang ubang mga tribo nagahimo pa niini sa panahon nga patayon ang ilang mga punoan.

Sa mga kultura sa Semetic, ang pagpatay usa ka krimin nga dili mapasaylo ug dili mabayran gawas lamang sa pagpaagas sa dugo sa tawo. Ang pagpasaylo mahimong dili makataronganon. Ang mga tawo mamintaha pinaagi sa pagbati sa tanlag sa nakasala ngadto sa uban. Ang kasilag sa kaaway mahimong matipigan gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan bisan kon ang tibuok mga nasod mahiapil. Ang maong hunahuna mahimong langyaw sa Kristohanon, bisan hain sa sidlakan o kasadpan. Aduna kitay lahi nga kultura sukad si Kristo nagpatulo sa Iyang dugo aron mawala ang tanlag sa makasasala sa matag mamumuno.

Ang mamumuno magpabilin nga alaot kay siya bitaron paubos sa iyang tanlag nga nakasala. Ang mga espiritu niadtong iyang gipatay magsamok aron mahadlok siya sa iyang mga hunahuna o mga damgo. Usa kagabii niana, ang tagapusil sa layo sa ikaduhang Gubat sa kalibotanon nakakita sa kalabera nga mga bagul-bagol sa ulo niadtong iyang gipamusil miligid padulong kaniya Ug ang ilang mga walay sulod nga mga mata mitutok kaniya. Kon ang usa ka mamumuno mopauli sa ilang balay sa iyang balangay nga Muslim, bisan human sa usa ka kaliwatan, siya gikinahanglan nga magdahom nga patyon sa hamtong nga anak sa usa ka tawo nga iyang gipatay. Ang pagpatay dili makabayad. Apan dili igo ang paghadlok o paghulga sa mga tawo aron maundang ang pagpatay. Ang tanang mga daotang mga hunahuna kinahanglan kuhaon gikan sa mga kasingkasing sa tawo ug pulihan sa bag-ong mga hunahuna. Si Hesus nasayod sa mga tuyo sa tawhanong kasingkasing ug tungod niini Siya wala diretso mihukom sa matag-usa sa kamatayon sa dihang siya miingon, “Walay usa nga maayo apan Usa ra, mao ang Dios” (Mateo 19: 17; Marcos 10:18; Lucas 18:19). Apan sa samang panahon Siya nag-antos sa atong mga kalapasan ingon nga mga mamumuno ug gibutang ang Iyang matam-is nga Espiritu sa atong mga kasingkasing, nga makabag-o sa atong mga hunahuna ug magkuha sa mga hunahuna sa pagpatay. Si Hesus naghatag kanato sa bag-o nga kasingkasing ug sa matarong nga espiritu, ug maghimo nga mga magtutuo gikan kanato, kinsa makatuman sa Iyang mga sugo ug mahigugma sa atong mga Kaaway.


08.3 - Ang panlantaw sa Kristohanon sa Pagpatay ug Pagpasig-uli

Sa Iyang Pagwali didto sa Bungtod si Hesus nagtudlo kanato nga ang pagpatay sa lawas dili lang ang bugtong krimen, apan ang pagsulti ug makadaot sa dungog giila usab nga espirituhanong pagpatay. Kini adunay taas nga gidugayong epekto sama sa hilo. Ang bisan unsang pagsulti ug makadaot, kasilag nga mga bakak, tinuyo nga mga hulga, mapait nga panagsumpaki, tinuyo nga pagtunglo, pagbudhi sa pagsalig o pagyubit kini makapatay sa espiritu. Sila mohilo una sa kasingkasing sa usa nga misulti niining mga pulong, unya sila mohilo sa hunahuna sa usa nga giakusar. Si Hesus miingon, “Si bisan kinsa ang nasuko sa iyang igsoon sa walay hinungdan kuyaw sa hukom. Ug si bisan kinsa ang moingon sa iyang isigkatawo “Kuwanggol” manubag niini ngadto sa labawng hukmanan. Apan si bisan kinsa ang moingon, “Buang ka!” malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impiyerno.” (Mateo 5:22). Pinaagi niining pahayag si Hesus nagdeklara kanatong tanan nga nakasala sa tanlag ug naghukom kanato ingon nga katawhan nga daotan ug kasingkasing uban sa espiritu nga mamumuno, kinsa angayan didto sa impiyerno.

Kinahanglan kita maghinulsol ug moila nga kitang tanan adunay hunahuna nga mamumuno sa atong mga kasingkasing. Ang kasuko, kasina, ang pagpadayon nga kasilag sa mga lantugi, mamapanimaslon nga espiritu, mapintas ug mabangis nga mga pagbati ug ang mga buhat nagtulisok dili lang sa mga hamtong apan usab sa mga bata busa dili katingad an nga si Juan misulti “ang magdumot sa iyang igsoon mamumuno” (1Juan 3:15). Atong susihon ang atong kaugalingon sa tinud-anay ug tan-awon kon kita adunay mga pagbati sa kasilag batok sa tawo ug mangayo sa Dios nga mabuntog sa hingpit ang atong kasilag. Kon dili, kining mga hunahuna nga daotan makagamot sa atong mga kasingkasing ug makaluya kanato. Si Hesus nagdahom sa matag-usa kinsa nag-asoy sa Pag-ampo sa Ginoo sa pagpasaylo nga hingpit sa matag-usa ingon nga ang Dios nagpasaylo sa atong mga sala. Ang Ginoo nagdahom kanato nga makapasaylo. Ang atong pursigedong pagpasaylo makatabang kanato pagbuntog ug ang atong desisyon sa pagpasaylo makabuntog sa atong pangandoy sa pagbungkag sa atong mga kaaway. Muoyon ka nga pasayloon ang imong kaaway apan dili ka makalimot sa iyang krimen. Pagbantay! Niini nga kahimtang kita mangayo sa Dios ug kapasayloan sa atong mga sala apan dili kalimtan ang atong mga sala. O kita moingon, “ako gusto nga mopasaylo sa mga sala sa akong higala ug kalimtan ang iyang krimen batok kanako apan dili ko gusto nga makakita kaniya pag-usab.” Gusto ka nga moduol sa Ginoo, apan dila ka makatagbo kaniya o makakita kaniya? Gusto ba nimo nga Siya motratar kanimo sama sa imong pagtagad sa imong kaaway?

Si Hesus nagbilin kanato sa usa lamang ka pamaagi aron makab-ot ang kalinaw, samtang siya miingon, “Higugmaa ang imong mga kaaway. Panalangini kadtong nagtunglo kaninyo. Paghimo ug maayo niadtong nasilag kaninyo aron mahimo kamong mga anak sa inyong Amahan sa langit” (Mateo 5:44-45). Dili nato mabuntog ang atong kasilag gawas sa gahom sa langitnong gugma nga anaa niadtong mga magtutuo nga buak ug kasingkasing. Busa, si Hesus klaro nga nagpahimangno kanato: “Kon dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong Amahan nga tua sa langit.

Ngano nga ang mga Kristohanon makapasaylo sa ilang mga kaaway sa tanan nilang mga kalapasan sa dihang ang matag makasasala kinahanglan pagasilotan? Dili ba kini inhustisya nga singgit ngadto sa langit? Tinuod kana! Ang Ginoo dili makabilin bisan unsa nga sala nga dili silotan, ingon sa nahisulat, “Kung walay pag-agas sa dugo walay kapasayloan sa sala.” Sa maong hinungdan si Hesus nag-antos sa atong mga sala ug nagdala sa silot alang kanato. Ang Pulong sa Dios nag-ingon, “Gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala; napangos siya tungod sa atong pagkadaotan; giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato ug pinaagi sa iyang mga labod nangaayo kita” (Isaias 53:5). Si Hesus, ang Anak sa Dios, mipas-an sa atong kaugalingong mga sala ug ang mga sala sa tanang nagyubit kaniya ug ang mga mamumuno. Mao nga aduna kitay prebilihiyo sa pagpasaylo sa matag-usa nga nakasala nga walay pagkalahi. Kita wala nay katungod o katungdanan sa pagpangita sa hustisya uban sa balos. Sa Iyang pag-antos ug puli nga kamatayon, si Hesus nakatuman sa tanang gikinahanglan sa langitnong hustisya. Siya ang atong kalinaw. Si bisan kinsa ang makig-away sa iyang mga katungod ug nangita ug hustisya sa iyang kaugalingon nagkondena sa iyang kaugalingon. Ang gugma lamang maoy katumanan sa balaod. Ang pagpalayo gikan sa gugma nagpasabot sa pagsulod balik sa paghukom. Si Hesus lamang magbuhat ug bag-ong panghunahuna ug bag-ong pagbulot-an sa Iyang mga tinun-an ug motabang kanila sa pagpasaylo ingon nga ang Dios nagapasaylo.


08.4 - Ang Relihiyon sa Espada

Ang matag-usa nga nakakita sa grasya sa pagpasaylo nga gihatag ni Hesus ug sila makurat sa pagtan-aw sa Islam nga nagdikta nga ang mga tawo nga mangita sa madugoon nga balos. Ang balaan nga gubat uban sa tinuyo nga pagpatay usa ka langitnong sugo. Ang Islam mitugot sa pagpatay alang sa relihiyon ug maghimo niini nga katungdanan alang sa usa ka Muslim. Si Muhammad nagsulat diha sa Quran, “Kuhaa sila ug patya sila kung inyo silang makaplagan” ug “ayaw pagpili ug higala ni katabang gikan kanila” (Suras al-Nisa 4:89.91 o al Baqara 2:191). Ang Espiritu ni Kristo wala magsulti niining mga pulonga, apan ang espiritu sa “mamumuno gikan pa sa sinugdanan”.

Si Muhammad mipatay sa iyang kaugalingong mga kaaway, usa human sa usa, ug kinaugalingong miapil sa 27 ka mga pag-atake. Ang kamatuoran, siya nagtugot sa pagkalot aron ilubong ang daghang mga patay nga mga Judio sa Medina nga iyang gi-akusar sa salang pagbudhi sa nasod atol sa gubat sa Khandaq.

Sukad sa Gubat sa Badr, ang tanang Muslim kinsa mipatay sa ilang mga kaaway sa balaan nga gubat gimatarong pinaagi sa mga pulong ni Muhammad. “Wala kamo magpatay kanila apan si Allah maoy nagpatay kanila. Dili kamo ang nagpusil, sa dihang kamo mipusil, apan si Allah maoy nagpusil” (Sura al-Anfal 8:17). Ang kasarangan nga mga Muslim wala magtugot sa maong interpretasyon niining bersikolo, apan ang relihiyosong mga terorista migamit niini aron paghatag katarongan sa ilang kaugalingon atubangan sa mga hukmanan. Ang pinadayag ni Muhammad naghatag ug katarongan sa matag patay sa panahon sa balaan nga gubat. Labaw pa niini, si bisan kinsa ang mamatay diha sa Islamic nga gubat batok sa mga walay dios modiretso sa paraiso, diin dili mahulagway, mainiton nga lawasnong mga kalipay naghulat kaniya. Sa laing bahin, ang Muslim dili tugotan nga mopatay sa laing Muslim nga tinuyo tungod kanang matang sa pagpatay dili mapasaylo nga sala sumala sa Islamic nga balaod. Apan ang mga nagsimba sa diyos-diyos ug ang tanan nga dili mga Muslim wala gitugoti bisan unsa nga panalipod. Ang pagpatay sa mga pagano gikonsidera nga maayong buhat nga nagdala sa nagpatay sa langitnong mga ganti.

Sa Islamic nga balaod atong makaplagan ang konsepto sa hustisya nga langyaw kanato. Ang taas nga bili sa dugo nga gipaagas, al-dyia, makapuli sa balos. Apan bisan diha sa aksidente sa trapiko ug ang sakyanan mabanga, ang balaod sa mata alang sa mata, ngipon sa ngipon nakakuha ug sangputanan, subay sa balaod o sukwahi sa balaod, sa mga nasod nga nagsunod sa Islamic nga balaod. Adunay talagsaon nga posibleng kumboya, alang sa Islamic nga hustisya nga nagkinahanglan sa iyang kaugalingong matang sa pagluwas, nga nagkinahanglan nga ang kamatuoran ug hustisya matuman nga walay kaluoy. Ang mga Muslim walay puli o Karnero sa Dios diin matukod ang walay kataposan nga paglukat. Sila wala masayod sa grasya sa Dios diin nakabuntog sa gipangayo sa kamatuoran. Mao nga sila kinahanglan nga magtuman sa balaod nga walay grasya.


08.5 - Ang Wali didto sa Bungtod sukwahi sa Jihad

Ang kinabuhi sa Daang Tugon pinasikad sa hustisya. Ang balaod ni Moises naglangkob sa matag bahin sa kinabuhi, dili lang mga balaod sa sibil apan usab relihiyosong mga sistema. Sa ingon niini ang relihiyosong awtoridad sa nasod gikinahanglan ang pagtuman sa bayad sa silot sa sala batok sa balaod. Ang Relihiyosong gubat dili malikayan resulta sa Daang Tugon ug pagsabot sa balaod ug panggobyerno sa Islam. Apan sukad si Hesu-Kristo nagwali nga ang matag usa kinahanglan mahigugma sa iyang mga kaaway, ug ibutang kini sa buhat, ang tanang relihiyosong mga gubat nawad-an sa iyang langitnong katungod. Ang mga Krusada sala ug kini tikang pa-atras tali sa relihiyon ngadto sa politikanhong awtoridad. Si Hesus wala magpadala sa Iyang mga apostoles sa kalibotan aron pagwali sa Ebanghelyo nga armado uban ang mga espada. Sukwahi niini, Siya miingon kang Pedro, “i-uli sa sakuban ang imong espada kay ang maggamit sa espada, sa espada usab mamatay” (Mateo 26:52). Si Hesus tinuod buot nga nagpalansang ug namatay, bisan matarong Siya, ug mibalibad sa pagguba sa Iyang mga kaaway uban sa panon sa mga anghel. Ang Espiritu ni Kristo mao ang hingpit nga panagsumpaki sa espiritu ni Muhammad. Si Hesus nagwali sa Iyang sermon didto sa bungtod. “Kamo nakadungog nga kini gisulti, ‘Ang mata sa mata ug ngipon sa ngipon.’ Apan sultihan ko kamo sa dili pagsukol sa daotan nga tawo. Apan si bisan kinsa ang mosagpa kanimo sa imong tuong aping, ipasagpa usab ang wala” (Mateo 5:38, 39). Sa ingon niini, si Hesus mibuntog sa daang pamaagi, diin nag-angkon sa katungod sa pagpanalipod sa kaugalingon. Ang lawasnong kahuyangon ni Kristo sa Iyang pagpalansang sa krus ug ang Iyang espirituhanong gahom sa gugma, pagtuo ug paglaom maoy bugtong dalan sa pagbuntog sa Yawa, ug sa pagtuman sa tibuok nga mga gikinahanglan sa langitnong balaod.

Ang Kristohanon nag atubang sa malisod nga pangutana: Unsay akong buhaton kon ako moapil ngadto sa serbisyo sa militar ug gikinahanglan nga mogamit ug mga moderno nga mga hinagiban ug unya makig-away sa gubat? Unsay buot ipasabot sa usa ka magtutuo nga lumulopyo sa usa ka dako nga nasod o membro sa Kristohanong minoridad sa usa nga dili Kristonanon nga nasod? Sa laing ang-ang sa kasaysayan ang nagkalain-laing mga magtutuo adunay nagkalain-laing mga tubag niining malisod nga pangutana. Pipila sa mga igsoon naandam na aron itambog sa prisohan alang sa malinawon nga mga katuyoan ug mamatay ingon nga mga martir tungod ug alang kang Kristo. Ang uban gusto nga mahimong masinugtanon ngadto sa awtoridad nga gibutang ibabaw kanila sa Dios. Ilang giila ang balaod batok sa mamumuno ingon nga iya-iya nga butang sa matag kinabuhi. Sila miangkon nga sila wala masilag kang bisan kinsa, apan sila gusto nga molaban sa ilang nasod. Sila maisogon nga misulay sa paghigugma sa ilang mga kaaway ug matinuohon sa ilang panggobyerno sa samang panahon. Ilang giila ang umaabot nga gingharian sa Dios ingon nga walay kataposan nga espirituhanong gingharian, apan giila ang mga gingharian niining kalibotan ingon nga gikinahanglan nga dili baliwaon. Ang matag-usa kinsa makakaplag sa mga kalisdanan uban niining mga pangutana mangita sa giya sa Dios nga maikagon. Siya makakuha sa igsaktong tubag. Apan kana nga magtutuo nagkinahanglan sa iyang pagbantay batok sa pagbutang sa ubos niadtong mihimo sa kaatbang nga pagtuo. Ang responsibilidad sa atong nasod ug panimalay sugo sa Dios ingon man nga atong higugma-on ang atong mga kaaway.


08.6 - Moderno nga mga mamumuno

Ang Wali didto sa Bungtod, nga adunay pagsaysay sa gingharian ilalom sa bag-ong pakigsaad, mahimong buhaton sa tagsa ka kaugalingon. Ingon sa daw dili pa panahon sa paggamit niini sa politika. Kung ang usa magpasundayag nga bayolente aron maghimo ug kalinaw, kini nagpakita nga siya wala makasabot sa Wali didto sa Bungtod, tukma sama niadtong kinsa, gikan sa bakak nga tinawhanong mga motibo, misuporta sa tibuok kalibotan nga paglaglag sa bata. Mao kini ang pinaka makalilisang nga krimen nga nahimo sa kasaysayan. Linibo sa buhi nga dugo gipatay diha sa sabakan. Daghan ang mga inahan ug mga amahan nagpas-an sa kalala sa pagpatay sa ilang mga konsensiya. Nagkinabuhi kita sa kaliwatan sa mga mamumuno ug kita wala masayod nga kabahin kita niining kaliwatan.

Napulo ka libo sa mga tawo nga miapil sa aksidente sa trapiko, dili sulagma o tungod sa modernong teknolohiya, apan tungod sa pagkapalahubog, pagmaneho labaw sa kakusog sa gitugot o pagkakapoy. Kon kita gusto nga motuman sa ika unom nga sugo kinahanglan atong ilhon ang aksidente sa mga trapiko nga pagpang-ihaw ug tawo ug kita magpursige pagpangita sa kausaban ug unsaon ta pagmaneho ang atong mga sakyanan. Gikinahanglan nga magmaneho kita sa atong mga sakyanan sa mapaubsanon pagpugong sa kaugalingon, nangita sa panalipod sa Dios ug mangayo Kaniya ug pasensiya.

Kita nagkinabuhi sa panahon nga ang palibot napuno sa polusyon, diin ang hangin, tubig ug mga pagkaon makahilo.Tingali ang hampak sa Dios mogamay kon kita mag-atiman sa atong palibot ug iyahat nato ang atong mga mata ngadto sa Ginoo, mangayo Kaniya unsaon sa igsakto nga pagpuyo. Sa maong paagi atong mapatunhay ang atong kalibotan ug maningkamot nga dili maguba sa atong kaugalingon.

Ang sobra sa pagkaon mao ang usa ka tinago nga porma sa paghikog nga liniboan nga mga tawo sa atong maluho nga katilingban nag apil-apil niini, mipatay sa ilang kaugalingon sa hinayhinay. Ang uban nag-apil-apil sa pag-abusar sa lawasnong pakiglambigit ug miguba sa ilang lawas, kalag ug espiritu. Si bisan kinsa ang abughuan o hakogan mag-antos gikan sa pagbati sa kaguol ug mag-inusara, diin makapa hamubo sa iyang kinabuhi. Ang pagtrabaho sa subra , ang dili pagpahulay ug ang pag-abusar sa kaugalingon kini makadaot sa kaugalingon. Ang dili husto nga pagkatulog ug bisyo sala batok sa iyang kaugalingong lawas tungod kay kita nahisakop man sa Dios, dili sa atong kaugalingon.

Si Hesus nagtudlo kanato sa paglimod sa kaugalingon dili sa pagtagad sa kaugalingon sa dihang siya miingon, “Kay ang gusto magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton niini.” (Mateo 16:25) Si Pablo naghatag ug gibug-aton, “Kay ang gingharian sa Dios dili pagkaon ug pag-inom, kondili pagkamatarong, pakigdait ug kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo” (Roma 14:17). Ang kanunay nga Espirituhanong kinabuhi magbuhat ug regular nga lawasnong kinabuhi ug inubanan sa kalinaw sa kasingkasing ug hunahuna.

Ang ikaunom nga sugo nagdili sa tanang mga matang sa pagpagpatay ug nagdasig kanato sa samang panahon aron maghimo sa mga buhat sa gugma. Misulay kini sa pagpukaw sa simpatiya deri kanato alang niadtong nagkinabuhi sa makaluluoy. Dili nato labyan ang mga timawa nga tawo ingon nga wala kita makakita kaniya, apan maghatag higayon kaniya ug motabang kaniya kon adunay higayon. Si Hesus, ang gugma sa Dios nga nagpakatawo, nagpadayag kanato unsaon paggamit niining sugo sa kaugalingong pamuhat. Ang Iyang Espiritu mogiya kanato kon kita mangayo Kaniya sa kaalam. Si Hesus lang ang mag-usab sa mga mamumuno ngadto sa pagkaanak sa Iyang gugma ug motabang kanila sa pagluwas sa mga nawala sa ilang espirituhanong kaayohan usab. Kini mahitabo sa dihang atong itudlo sila sa Doktor sa tanang mga doktor. Si Hesus nga maoy nagbag-o kanila ug nagbalaan kanila gikan sa sulod ug nag-usab sa mamumunong kalag diha kanila ngadto sa pag-alagad ug paghinigugma-ay sa matag usa.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 11, 2014, at 12:20 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)