Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 028 (Call to Repentance)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Indonesian -- Javanese -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 1 - Piiji arani dhin ka golle Almasiihu on (Matta 1:1 - 4:25)
B - No yaayaa lootoowo maande tuubuubuyee on fertoranii Almashiihu on laawol ngol (Matta 3:1-4:11)

1. Noddaandu fii tuubugol ngol (Matta 3:1-12)


MATTA 3:3-6
3 Tawi ko fii makko annabi Isaaya wowlunoo, o wi'i: Kaa hawa ko hawa ewnotoodho ka wulaa, wi'a: Moyyhinee laawol Joomiraadho on, fewnon juri makko dhin! 4 Tawi dolokke Yaayaa on ko leebhi ngelooba, dattol keeci makko dhin ko guri. Tawi ko kanu e njuuri buruure o nyaamata. 5 Hodhubhe Yerusalaam bhen e bhe ka diiwal Yahuuda bhen fow e kodhooli hundudhi Yurdayniwol dhin fow ari e makko, 6 Bhe qirritii junuubaaji mabbhe dhin, o looti bhe maande tuubuubuyee ka maayo Yurdayniwol.

Annabi Yaayaa no nandita e nelaadho wondho e haylaade e nder saare nden fow, hara himo ewnoo: «Landho on no arude o kodhoo en. Labbhinee dhate dhen e cuudhi mon dhin, bhornodhon conci mon bhurdhi dhin e labeede!» Nde mawbhe saare nden yiitidi, bhe tawa jaka laawi ka landho on rewata dhon no wondi e gaydhe dhi rewotaako. Bhe landoo non wondho e ewnaade on yo o yiltito ka landho mabbhe on, bhe jeeja mo yo o immin golloobhe fii pottingol kaayhe dhen e piiji goo hadhaydhi dhin yo landho on aru, bhe fertanoo mo laawol ngol. Hibhe haani landaade landho on tigi yo o fertano hoore makko laawol ngol haa e mabbhe sabu kambhe bhe gaynataa dhen golle.

Ko Yaayaa-lootoowo maande tuubuuyee on woni «hawa ewnotoodho ka wulaa on» (Yuuhanna 1:23), kono ko Alla longinta mo kongudhi dhin. Bindi dhin no haanaa yhettireede no dhi woniri non tigi e maanaa: Daaluyee Alla on (Tesalonii 1 2:13). Annabi Yaayaa no noddireede «hawa kan», hawa ewnotoodho on ko tiidhi, hawa hulbhiniika e findinayka. Almasiihu on no noddiraa «Daaluyee on» fensiteteedho on no laabhiri e no faamorta no wondi e tindinoore. «Hawa» annabi Yaayaa kan no dimbude bhe, onsay non «Daaluyee» Almasiihu on janni bhe.

Ndarten taariika Samsuuna on ka Ahadi Hindi: yumma Samsuuna nun hari wonaa jiidotoodho. Malaa’ikaajo fennyinani mo wonde o hebhoyay bhiddho, o yamiri mo wota on yara njaram «mandilinaydhan e caakinaydhan», sabu bhiddho makko on ko wadhaadho feere fii golle dhe Alla halfinta mo dhen, ko kanko fuddhoytoo jattinde isra’iila’en (Deftere Nyaawoobhe Bhen 13). Wano non, ben annabi Yaayaa lootoowo maande tuubuubuyee on waawano haalude yeru saa’i bhayru gedhal mabbhe on ko wadhaadho feere fii golle wonugol ngol «hawa ewnotoodho on». Hawa ewnotoodho on ko immorde e baabaajo mo waawataa haalude, dhun no holli mangu mawgu e bawgal no Joomiraadho on huuwirta non, hara hinaa immorde e neddhanke.

Ko annabi Yaayaa ewnii kon ko noddaandu ka bannhe ruuhu fii leyyhi dhin fow: wota en acca andeeji dhin e golleeji dhin ka aduna foola en, kono ko yo en miijo fii Alla, huccen junuubu on, hebhen jikku moyyho ka wondigal men e yimbhe bhen no Alla mawniniree.

Annabi Yaayaa weltodaali tun e yewtereeji e kongudhi nanotoodhi. Hari himo wuuriri no yaadiri e yewtere makko nden e waaju makko on. Hari himo bhornora wa bheya annabaabhe feyyhunoobhe, ko ka wulaa o wuurunoo, himo woddhondiri e yimbhe bhen. Hari ko kanuuji dhi o hebhaynoo dhin o nyaamaynoo. Dhin no daginoo tippude e sariya annabi Muusaa on (Deftere Lewiyankeebhe Bhen Ka Tawreeta 11:22). Hinaa conci woowudhi o bhornotonoo, kono himo bhornoraynoo wa eggoowo, tawi dolokke makko ko leebhi ngelooba yoorirdho wa kareere. Annabi Yaayaa lootoowo maande tuuubuubuyee on no salanaade hoore mun nyaameteeji moyyhi dhin fii hollugol wondema nyametee on e njaramji dhin e neweede nden, hinaa ko hitti. Himo yewtiraynoo suusere reedu fii ko hitti kon, e maanaa: humondiral men ngal e Alla. Ko honto fewndidhon e nder humondiral mon ngal e Joomi mon on? Ko hondhun e junuubaaji hadhi on jaabagol mo? Anditee fii penaale mon dhen e yottandhe mon dhen e hoore aybhe mon bhen e fii ko wonudhon kon tuunubhe? Junuubaaji mon dhin no heedindini on e Joomi mon on. Darnde nde jogidhon nden yeeso jamaa on hisinoytaa on nyande nyaawoore makko nden. E ko honno fondo mon ngon fewndori? Moyyhintinee hakkunde mon e Alla sabu mayde Bhiddho makko on.

Kongudhi Lootoowo maande tuubuubuyee on no dimbude jamaa wondho on e leydi Yahuuda ndin. Hibhe doga ara yi’ugol mo e fii hedhagol ko o waajotoo kon. Tuuboobhe bhen jiccoto, bhe ugginoo, bhe hendoo looteede maande tuubuubuyee on e nder Yurdayniwol ngol. Hibhe hersiri junuubaaji mabbhe dhin, hibhe qirritaade yeeso jamaa on kuudhe mabbhe aaliidhe dhen. Hibhe dhabbha yaafuyee on e labbhal ngal immorde Allaahu on. Bhawto qirritagol mabbhe ngol, bhe hoolaaki ko bhe moyyhubhe e huloobhe Alla, kono hibhe faamude wonde ko bhe junuubankeebhe bhe Alla haani nyaawude. Hibhe toraade mo moyyhere makko nden e yurmeende makko nden e nder jeejugol, hara hibhe andi wonde bhe yhettirtaake feewubhe sabu sariya on, bhayru fondo mabbhe ngon no seeditaade e hoore mabbhe.

Hari ko njuuri e kanu annabi Yaayaa nyaamaynoo. Dhun no yaadi e jande fewtunde nden «tuubuubuyee» on e «kuudhe holludhe dhen wonde en tuubii». Bhen bhe no farlii noddugol bheya no bhe ninsira junuubaaji mabbhe dhin e no bhe qirritora dhi, no haani kambhe tigi wuurude ngurndan haqiiqajadhan e wondudhan e sadaka e yankinaare e anyudhan aduna on.

Hari annabi Yaayaa no ka bhaawo saare Yerusalaam. Faalanoodhe bhen hendaade nafa golle annabi Yaaya dhen no haani «yaltugol», bhe ara e makko ka wulaa, bhe sendoda e makko ngurndan makko yankiniidhan dhan.

Bhen faalanoobhe tigi dhan ngurndan dhan Alla yedhata, si dhan fennyinananooka bhe, bhe dhabbhitoyay dhan. Bhen humpitoytoobhe fii jande fewtunde nden tuubuubuye on no haani «yaltugol» e golleeji mabbhe hittudhi dhin ka aduna, bhe wona deyyhubhe.

Musibbhe teddubhe, ndartee fondo mon ngon, udditon bhernde mon nden, holliton yimbhe bhen miijooji mon dhin e kuudhe mon dhen. Aree e Joomi on, qirritanodhon mo ellaaji mon dhin. Anditee wonde hinaa on moyyhubhe, kono ko on junuubankeebhe tuunubhe yeeso Alla laabhudho on e seniidho on. Ko yo on hayfintino, hawkon ganyaneendi mon ndin, dhabbhon Joomi on e faale makko on. On waawataa weltinde mo si hawrii on qirritaaki junuubaaji mon dhin. Ruuhu mon on hebhataa fowtunde woo e bhuttu woo fannii hidhon suudhude mo ellaaji mon dhin. Udditanee Alla bhernde mon nden. Ko o sella-findeejo e feewudho fii yaafanagol on kala ella mo wondudhon e mun. Hita on wadhu e dhidhi, fubbee ka nder caangol giggol Alla ngol. Almasiihu on hisinoyay on, wonton non aaden keso ka gomdhinal mon, hara ko no weltinirta Alla e yimbhe bhen.

TORAARE: Yaa an Alla an e Joomi an, hidha andi ngurndan an feyyhudhan dhan, hidhan andi wonde ko mi junuubankeejo haanaadho nyaaweede. Tippude e yurmeende maa yaajunde nden, yaafano lan junuubaaji an dhin. Hita a bugito lan ka woddhi immorde e maa, hita a ittanan Ruuhu maa Seniidho on.

LANDAL:

  1. Ko hondhun e sartiiji woni ka jande e ka ngurndan annabi Yaayaa lootoowo maande tuubuubuyee on?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 18, 2012, at 09:12 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)