Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- True Light - 11. God Is Light and Unites us in His Light
This page in: CEBUANO -- English -- French -- German? -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Somali -- Telugu -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

Nawala ang Kangitngit ug Ang TINOUD NGA KAHAYAG Nisidlak karon
Usa ka Hinungdan nga Buklet Alang Kanimo

11. Ang Dios mao ang Kahayag ug Naghiusa kanato sa Iyang Kahayag


Kung dad-on ka sa Balaang Espiritu sa hinay nga kahayag ni Kristo, imong mahiamguhan nga ang Dios mao ang imong amahan sa espiritu ug kamatuoran. Kini ang balita nga gisulti ni apostol Juan uban kanato, nga nag-ingon:

Ang Dios kahayag; diha kaniya wala gayoy kangitngit. Kon miingon kita nga nahiusa na kita sa Dios apan nagpuyo diay gihapon sa kangitngit, namakak kita ug wala nagkinabuhi sumala sa kamatuoran. Apan kon magpuyo kita sa kahayag, ingon nga siya anaa sa kahayag, magkahiusa kita, ug ang dugo ni Hesus, nga Iyang Anak, naghugas sa tanan natong kasal-anan (1 JUAN 1:5-7).

Ang uban pang kamatuoran nga atong nasabtan kung magpaduol kita sa atong magbubuhat mao: ang Dios Balaan kay sa dihang ang diosnon nga propeta nga si Isaias nakakita sa Ginoo sa templo, siya misinggit: “Pagkaalaot ko! Wala akoy paglaum! Kay usa ako ka tawo nga hugaw ang mga ngabil, ug ang akong mga mata nakakita sa Hari, ang GINOO NGA LABING GAMHANAN.” (Isaias 6:5)

Kung imong susihon kini nga rebolusyonaryo nga pahayag imong makita nga gilimpyohan sa Balaang Dios ang maksasala nga nagsugid sa iyang mga sala. Gipili siya sa Dios tungod kay gibutang niya ang iyang kaugalingon nga walay kondisyon sa pagbuot sa Dios ug napuno siya sa kadagaya sa grasya sa Dios ingon nga Iyang alagad.

Sa lain nga pamaagi, ang himaya sa Dios gipadayag kang Ezequiel sa dihang gihinginlan siya sa Iraq. Iyang nakita ang Dios nga naglingkod sa usa ka dakong trono, labi nga kahayag kay sa adlaw. Ang Iyang trono nagpadayon sa paglihok. Sa Daang Tugon, ang kahibulongang pagpatin-aw sa himaya sa Dios nagpakita sa Iyang bahandianong mga hiyas ug mga ngalan.

Gihubit ni apostol Juan ang panan-awon sa Makagagahum sa usa ka paagi nga lahi sa tanan nga miabot sa nauna. Tungod kay si Kristo nagpahibalo sa iyang kaugalingon ingon nga “Ang Kahayag sa Kalibutan” nasabtan nato nga ang Dios mao ang atong langitnong Amahan. Ang Dios nga Amahan ug si Kristo nga Iyang Anak ug bisan ang Iyang Iglesia nagdala niini nga kalidad sa kahayag, tungod kay sila gihimo sa samang sangkap ug samang espiritu.

Ang Dios mao ang sukod sa tanan nga matawag nga matarong, nga wala gayoy kangitngit diha Kaniya. Ang Iyang gugma nagkinahanglan kanato sa usa ka tibuok nga pagkabulag gikan sa dautan. Ang gugma sa Amahan mao ang tinuod ug tin-aw sa tanang mga bakak. Gusto Niya nga ang Iyang mga hiyas makita sa panagway sa tanan Niyang mga anak.

Ang Amahan sa atong Ginoong Hesukristo makapahimo sa mga sumusunod sa Iyang Anak aron maglakaw sa kahayag. Ang Amahan, ang Anak ug ang Balaang Espiritu gikan sa sinugdanan bug-os nga usa sa gugma ug pagtahod sa usag usa. Ingon sa pag-ampo ni Hesus nga nag-ingon:

Gihatagan ko sila sa samang himaya nga Imong gihatag kanako,
aron sila mausa sa hingpit ingon nga ikaw ug ako usa ra.
AKO ANAA KANILA UG IKAW ANIA KANAKO
ug sila mahimong mahingpit nga usa
aron ang kalibutan masayod nga ikaw nagpadala kanako
ug nahigugma ka kanila sama nga ikaw nahigugma kanako.
Juan 17:22-23

Dili lang kini ang katuyoan sa Dios aron nga malamdagan kita, maluwas kita ug mabalaan kita, apan malikayan usab nato ang pagkahakog ug matuman nato ang pangandoy sa pag-alagad sa laing mga Kristiyano. Ang tinuod nga Kristiyanismo nagpakita sa iyang kaugalingon sa pakig-ambitay taliwala sa mga Kristiyano.

Kining prinsipyo nanginahanglan una sa tanan sa pagwagtang sa atong kaugalingon sa katahap sa ubang mga magtutuo, aron masaligan nato sila ug ang ilang mga pulong. Nagdala kini kanato sa pagtugyan sa atong espirituhanong garbo. Sa ingon nakasinati kita sa usa ka pagbag-o sa atong paghunahuna aron magsugod kita sa paghunahuna sa usa ka diwa sa panag-uyon ug pagpaubos. Sama sa giingon ni Hesus:

Si bisan kinsa ang gusto mahimong UNA kinahanglan nga mahimong ULIPON
Ingon nga ang Anak sa Tawo
WALA moanhi aron MAGPAALAGAD, APAN sa PAG-ALAGAD,
ug naghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang mga tawo.
Mateo 20:26-28

Kining lagda mao ang moto sa mga anak sa kahayag. Dili na kita mga agalon, apan andam nga mga sulugoon alang sa tanang mga tawo. Ang tawo nga nagsunod kang Hesus naggasto sa iyang oras ug salapi sa pagserbisyo sa uban bisan ang mga nagsalikway Kaniya. Ang atong Ginoo mismo nagtudlo kanato. Ang Iyang mga sumusunod nagdisiplina sa ilang kaugalingon, sa paglahutay sa kalisdanan nga mapa-ilubon, ingon nga ang Dios nagpailub uban kanila.

Wala kita mag-ingon nga ang mga magtutuo diha ni Kristo hingpit na. Tawhanon kitang tanan, ug nahiuyon sa mga pagsulay sa kasuko, pagpanghambog, katapulan, pagpamakak ug bisan unsa pang dautang mga buhat. Bisan pa, ang nagpuyo nga Espiritu sa Dios naghatag kanato sa kadaugan. Kung kita mapandol ug mahisalaag o makasala kita adunay manlalaban ngadto sa Amahan, si Hesukristo ang Nagluwas sa atong mga sala.

Kung atong ISUGID ang atong mga sala,
Siya matinud-anon ug matarong nga MOPASAYLO KANATO sa atong mga sala
ug MAGHINLO KANATO gikan sa tanang natong kalapasan
1 Juan 1:9

Ang espiritu sa Dios Amahan mao ang atong kinabuhi ug ang dugo ni Hesukristo mao ang atong pagkamatarong. Kay kon wala ang makanunayong paghinlo sa dugo ni Kristo dili nato madawat ang gahum sa Dios o magpabilin paglakaw sa Iyang kahayag, bisan ingon nga Siya anaa sa kahayag. Sa ingon niini, ang kanunay nga pagpasaylo sa atong mga sala mao ang kahimtang sa pagpabilin sa kahayag.

Sa matag higayon nga muduol kita sa Dios nga anaa ang Balaang Espiritu, ang pagkadunot sa atong kasingkasing mabutyag ug kita maghilak tungod sa atong kahimtang. Apan ang pagkamapaubsanon ni Kristo naghatag katungod kanato nga makauban sa pundok sa mahinulsolon ug mabuhi sa grasya sa tulo ug bugtong Dios.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on October 08, 2021, at 05:32 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)