Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- True Light - 5. Darkness Hates the Light
This page in: CEBUANO -- English -- French -- German? -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Somali -- Telugu -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

Nawala ang Kangitngit ug Ang TINOUD NGA KAHAYAG Nisidlak karon
Usa ka Hinungdan nga Buklet Alang Kanimo

5. Nagdumot ang Kangitngit sa Kahayag


Nakadungog ka ba ug usa ka doktor o propeta o lider o pilosopo nga nakahimo ug mga milagro ug mga katingalahan sama ni Hesukristo? Iyang gipahunong ang bagyo uban sa gahum sa Iyang pulong, ug gipakaon ang lima ka libo sa kamingawan sa lima lamang ka tinapay ug duha ka isda. Pinaagi sa pulong sa Iyang baba Iyang gipapahawa ang mga dautang espiritu gikan niadtong gipangyawaan. Giayo niya ang mga masakiton nga miduol Kaniya gikan sa tanan nilang mga balatian. Walay problema, ni sakit, ni bisan unsang ubang mga awtoridad nga nakasupak sa katarongan sa iyang gugma. Si Kristo nagtanyag sa Iyang milagrosong mga serbisyo nga walay bayad, samtang Siya mismo kontento nga nagpabilin nga kabus. Siya wala naghimaya sa Iyang Kaugaligon, apan gipasidunggan ang Iyang langitnong Amahan ug gitahod kanunay ang iyang ngalan. Siya mapaubsanon kaayo nga miingon: Pinaagi sa akong kaugalingon wala akoy mahimo! (Juan 5:30)

Gipresentar ni Hesus ang ebanghelyo ngadto sa mga kabus ug gipahigawas sila gikan sa ilang mga pag-antus pinaagi sa gahum sa Iyang espiritu. Apan ang iyang labing dako nga trabaho mao ang pagwagtang sa sala sa tibuok kalibutan. Gipalingkawas kita Niya gikan sa kadena sa pagkaulipon ni Satanas human gipahibalo Niya kanato nga ang atong dautan nga mga kinaiya nagkinahanglan ug kaluwasan. Si Kristo nagpahigawas sa Iyang mga sumusunod gikan sa sayop nga ideya nga ang ilang pagkarelihiyoso makaluwas kanila, nga naghatag kanila sa samang higayon sa usa ka nindot kaayo nga paglaum. Pinaagi sa Iyang Diosnong gugma nga Siya mahimong makaluwas kanila gikan sa kapungot sa Dios sa ilang mga kasal-anan. Si Hesus ang nagdala sa mga kasal-anan sa kalibutan ug giantos usab Niya ang paghukom alang sa tanang katawhan. Gipasig-uli niya ang tawo sa Dios pinaagi sa paghalad sa Iyang Kaugalingon. Sa ingon niana si Kristo mao ang malumo, putli, ug makaayo nga kahayag. Ang tanan nga moduol Kaniya dili pagahukman sa silot, hinunua pagatarungon ug pagaluwason. Kadtong musunod Kaniya dili maglakaw sa kangitngit, apan adunay kahayag sa kinabuhi.

Si Kristo nagbuntog sa tanang matang sa mga pagsulay apan wala makasala. Ni Iyang mga kaaway ni ang Romanhong mga awtoridad dili makapasangil Kaniya sa bisan unsang kalapasan o pagbuhat sa dautan. Kay ang balaan nga kahayag nga nagpuyo kaniya nagabuntog sa matag tentasyon, kangitngit o paglimbungan. Ang dinasig nga pagpadayag nagpamatuod sa pagkabalaan ni Kristo sa tanang mga panahon. Walay makaplagan nga sala diha Kaniya. Sa ingon Siya ra ang angayan ihulip sa mga makasasala. Gikan sa kadako sa iyang gugma, Siya nag-antos alang sa atong mga sala ug gitabonan Niya ang atong kalapasan. Didto sa krus siya misingit:

DIOS KO, DIOS KO,
nganong gibiyaan mo ako?
Mateo 27:46

Kay si Kristo, nga nagpahibalo kanato sa pagka-Amahan sa Dios nga gikan sa walay katapusan nahiusa uban Kaniya, nag-antus sa paghukom puli kanato. Siya mao ang Nating Karnero sa Dios, nga nagpas-an sa atong mga sala ug nag-antus puli kanato. Naamgohan ba nimo ang kadako sa pagkamatarong nga gitanyag sa Dios kanimo?

Ang balaan nga Dios dili makapasaylo nga walay hinungdan, tungod kay ang mga gipangayo sa Iyang hustisya magkontra unya sa gipangayo sa Iyang gugma. Ang hustiya nanginahanglan sa paglaglag sa makasasala ug ang iyang mahangturon nga panghimaraut, tungod kay nakalapas siya sa balaod ug nakalapas batok sa Dios. Ang sala kalapasan, apan ang Diosnon nga gugma gusto ang kaluwasan sa makasasala. Tungod niini nga rason, ang Dios nagpadala kang Kristo ingon nga puli sa katawhan aron mapapas ang kasal-anan sa kalibutan ug mag-antos sa paghukom alang kanato. Pinaagi sa pagbuhat niini, gituman niya ang balaod, nga puno sa gipangayo niini ug gipahilum ang daotan nga piskal, tungod kay si Kristo sa iyang gugma nagbayad sa bili alang sa atong pagpasig-uli. Ang musunod nga panghitabo maghatag kahayag sa mga lawom nga espirituhanong kamatuoran.

Adunay nagpuyo didto sa kasadpang nasud usa ka alagad sa Ginoo, nga adunay batasan sa pagpakusog sa iyang awto. Usa ka adlaw niana, ang pulis nagpahunong kaniya ug naghatag sa usa ka tiket alang sa pagpakusog. Siya kinahanglan moatubang sa lokal nga korte. Sa sinugdanan ang ministro nalipay sa pagkahibalo nga ang maghuhukom usa ka pangulo sa iyang simbahan. Busa siya milakaw ug misalig tungod kay ang maghuhukom iyang higala.
Mahanduraw nimo ang iyang katingala kay sa iyang pagsulod sa korte, nakita niya ang maghuhukom nga naglingkod ug isog kayo ug tinan-awan. Nadugangan ang iyang kalibog sa dihang gipangutana siya sa huwes sa iyang ngalan ug propesyon ug kung pamilyar ba siya sa mga regulasyon sa trapiko. Sa dihang ang ministro mitubag: “Oo”, ang huwes nangutana kaniya: “Ngano man nga nagpakusog kag dagan? Kinahanglan masayran nimo nga nakalapas ka sa balaod ug ikaw sad-an. Sa pagkadungog sa ministro niini, siya nasuko tungod kay nahibal-an man niya nga ang mga opisyal sa pulisiya matugtanon sa mga nakasala nga kusog ang padagan. Nasuko siya nga ang iyang higala, ang maghuhukom nakahimo sa pagpadako sa iyang gamay nga kalapasan nga nagdala kaniya sa pag-angkon sa iyang sala atubangan sa mga tawo nga mitambong. Tungod kay giangkon man niya nga siya nakalapas sa balaod, ang mahistrado nagmulta kaniya sa usa ka kantidad nga katunga sa iyang binulan nga sweldo.
Sa dihang ang tawo nga gisentinsyahan mibiya na sa korte, siya midali pagpauli. Nanawag siya sa balay sa huwes ug nangita siya kaniya. Ang iyang asawa mitubag ug gisultihan siya nga wala pa nakauli sa balay ang iyang bana. Ang ministro nasuko ug giingnan ang asawa kung nganong nagbuhat sa ingon ang iyang bana. Nga siya gipakaulawan sa atubangan sa tanan nga naa sa lawak sa korte ug gipahamtangan ug multa nga dili niya makaya. Ang asawa mapaubsanong mitubag: Sa dihang nakita sa akong bana ang imong mga papeles sa kaso kaganinang buntag, siya mikatawa nga malipayon, ug miingon, ‘Karon tudloan ko ang akong suod nga higala, ang ministro sa usa ka leksyon sa hustisya ug kaluoy nga dili niya malimtan!’” Ang tubag sa ministro: “Hain man ang kaluoy ug ang hustisya? Kinahanglan kong magbayad sa dakong kantidad sa walay hinungdan nga kalapasan!” Ang asawa sa huwes misulay sa pagpakalma kaniya sa pag-ingon: “Pailob, pastor. Sa dili madugay masabtan nimo ang katuyuan sa imong igsoon sa simbahan.”
Nianang orasa,ang kartero naghatod ug sulat sa ministro gikan sa maghuhukom. Pag-abli niya niini nakit-an niya ang usa ka tseke alang sa multa sa pagpakusog dugang sa tanang mga gastos sa korte. Ang maghuhukom nagsup-it ug gamay nga sulat nga nagkanayon, “Suod mo akong higala; gihigugma ko ikaw ug nagtahod ako kanimo. Apan ako usab, gigapos sa prinsipyo sa hustisya. Tungod sa atong panaghinigalaay, ang matag usa nga anaa sa sulod sa lawak sa korte nagdahom nga ako mahimomg malumo kanimo ug magpahamtang sa gaan nga sentensya. Wala akoy nahunahuna nga laing solusyon gawas sa pagpahamtang kanimo sa labing bug-at nga silot nga gihatag sa balaod. Apan sa samang higayon, ako usab determinado, nga bayran ko ang tibuok nga multa, tungod kay gihigugma ko ikaw. Madawat ba nimo kini nga pagtratar ingon nga usa ka mapaubsanon nga pagtulun-an sa paghiusa sa gugma ug hustisya sa Dios nga gipakita diha sa sakripisyo ni Kristo alang kanato?”

Ang Dios, sa Iyang hingpit nga pagkabalaan, sa bisan unsang kahimtang dili motuis sa hustisya. Apan hukman niya kita sumala sa balaod ug pagahukman kita sa kamatayon ug silot, nga angay kanato. Salamat sa Iyang dako nga gugma alang kanato. Gipahamtang niya kang Kristo ang tanan natong kasal-anan. Namatay Siya puli kanato. Niining paagiha, nabayran kita niya pinaagi sa pagtubos kanato gikan sa sangputanan sa paghukom. Kining kamatayon ni Kristo usa ka dakong kadaugan batok sa kangitngit.

Ang matarong mipuli sa dapit sa dili matarong aron maablihan alang kanato ang dalan sa grasya ug kahayag. Sukad niadtong panahona ang adlaw sa pagkamatarong midan-ag sa mga sumusunod ni Kristo. Dili na sila kinahanglan magkinabuhi pa sa kangitngit sa ilang mga kasal-anan, tungod kay sa katapusan giluwas sila ni Kristo gikan sa silot sa sala. Walay katungod si Satanas kanila sa bisan unsang awtoridad tungod kay si Kristo nagrepresentar kanila sa atubangan sa Amahan. Sa ingon, ang tanan nga magtutuo ni Kristo mipadayag sa makaluluwas nga sakripisyo ni Kristo uban sa pagkamapasalamaton ug pagdayeg ingon nga balaang pagpadayag ni propeta Isaias,700 ka mga katuigan sa wala pa mamatay si Kristo, nagpahayag niini:

APAN
giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay
angay mag-antos ug gipas-an ang atong mga
alantuson; nagtuo kita nga ang iyang pag-antos
silot kaniya sa Dios. Gani gisamaran siya
tungod sa atong mga sala; napangos siya
tungod sa atong pagkadaotan; giantos niya ang
kastigo nga maoy nakaluwas kanato ug pinaagi
sa iyang mga labod nangaayo kita. Kitang tanan
sama sa mga karnero nga nasalaag ug wala
mosubay sa hustong dalan. Apan siyay
gi-dakdakan sa Ginoo sa tanan natong
kasal-anan. “Bisag gidaugdaog siya ug
gipaantos pag-ayo, nagpakahilom lamang siya;
sama sa nating karnero nga gidala ngadto sa
ihawan ug sama sa karnero atubangan sa
moalot kaniya, wala gayod siyay timik.
Isaias 53:4-7

Minahal nga Magbabasa, Si Kristo mao ang “Dako nga Sak-pisyo”, diin kini atong mabasa sa kasulatan. Ang pagpasig-uli taliwala sa kalibutan ug sa Dios natuman pinaagi sa Iyang kamatayon. Gisugyot namo nga imong masag-ulo kining dinasig nga mga pulong gikan sa Isaias ug hunahunaa kini pag-ayo aron masabtan ang kahulugan sa mga pag-antus ni Kristo. Sa ingon makuha nimo ang pagkamatarong sa Dios nga giandam alang kanimo.

AKO
ang PAGKABANHAW UG
ANG KINABUHI;
Ang motoo kanako
MABUHI
bisan siya mamatay;
ug ang tanan nga buhi ug nagtoo kanako
DILI GAYOD MAMATAY.
Juan 11:25-26

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on October 08, 2021, at 04:15 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)