Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- True Light - 9. Receive Christ, the Light of the World, by Faith
This page in: CEBUANO -- English -- French -- German? -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Somali -- Telugu -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

Nawala ang Kangitngit ug Ang TINOUD NGA KAHAYAG Nisidlak karon
Usa ka Hinungdan nga Buklet Alang Kanimo

9. Dawata si Kristo, pinaagi sa Pagtuo, ang Kahayag sa Kalibutan


Sa wala pa ang Iyang kamatayon si Jesus nagpasidaan sa Iyang mga tinun-an batok sa pagsunod Kaniya sa naandan nga pamatasan nga walay komitment, apan giawhag sila sa pagpakitag maayong pagtuo aron mabag-o ang ilang kinabuhi. Siya miingon kanila:

Ang kahayag mag-uban kaninyo sa mubo na lang nga panahon. Busa lakaw kamo samtang uban pa kaninyo ang kahayag, aron dili kamo maabtan sa kangitngit. Ang naglakaw diha sa kangitngit wala mahibalo asa siya padulong. Busa tuohi ninyo ang kahayag samtang anaa pa kini kaninyo, aron mahimo kamong katawhan sa kahayag.

Minahal nga Magbabasa, kung gusto nimo ang Espiritu ni Kristo nga mosulod kanimo, sunda si Hesus. Ablihi ang imong kasingkasing sa Iyang pulong. Kung buhaton nimo kini, ang Iyang mahangturon nga gahum, kalinaw ug pagkamatarong tinuod nga magbaha sa imong kinabuhi. Diha kang Kristo ra makita ang tinuod nga dalan, tungod kay gipahayag Niya ang kamatuoran bahin sa Iyang kaugalingon sa dihang siya miingon:

AKO
ang DALAN ang KAMATUORAN ug ang KINABUHI.
Walay usa nga makaadto SA AMAHAN
gawas kon pinaagi KANAKO.
Juan 14:6

Sa matag oras ug lugar adunay malimbungong mga suga nga nagsiga. Sila nagpangidlap sa makadiyut, dayon mawala. Usa ra ka butang nga makasalig ka: si Hesus ra gayod ang tinuod nga nahigugma kanimo. Kung wala Siya, magpabilin ka nga mag-inusara ug mahisalaag, ug walay paglaum nga naghulat sa mahangturon nga siga. Apan kon gusto nimong biyaan ang kangitngit sa kalibutan, ug malingkawas sa sala ug sa mga gapus niini, duol kang Hesus ug hatagan ka Niya sa langitnong kusog. Kung nagtuo ka niining talagsaong Manluluwas, isalikway ang mga pagtulon-an, tinuohan ug sayop nga pakigsandurot nga supak sa Iyang kabubut-on.

Pwede ninyo kami pangutan-on: Unsaon nako pagtuo kang Kristo, nga wala ko Siya maila pag-ayo? Kami motubag: Tun-i ang Iyang kinabuhi sa Ebanghelyo ug mailhan nimo Siya. Susiha ang Iyang mga pulong ug pamalandungi kini pag-ayo.

Nagtuon kamo sa Kasulatan
kay nagtuo man kamo nga diha
niana makaangkon kamo sa kinabuhing dayon;
ug kini sila ang nagsaksi mahitungod kanako.
Juan 5:39

Paglakaw tupad Kaniya sa dalan, hunahunaa ang Iyang lihok. Pakigsulti Kaniya sa pag-ampo sama sa imong buhaton sa usa ka matinud-anong higala. Nakaila Siya kanimo ug mamati kanimo. Madasigon Niyang tubagon ang imong mga pag-ampo, tungod kay Siya nahigugma kanimo sa personal. Dili ka niya pasagdan ni pagabiyaan , kay mao kana ang iyang walay katapusang katuyoan:

Dili kita niya silotan sumala sa angay kanato
Dili kita niya paninglan sumala sa atong mga sala ug kalapasan.
Sama sa kahabog sa langit ibabaw sa yuta,
mao usab kadako ang IYANG GUGMA kanila nga may kahadlok ug pagtahod kaniya;
Sama sa gilay-on sa sidlakan gikan sa kasadpan,
mao usab ang gilay-on sa pagwagtang niya sa atong mga sala.
Sama nga maloloy-on ang usa ka amahan ngadto sa iyang mga anak,
maloloy-on usab ang Ginoo kanila nga nagpasidungog kaniya;
nasayod siya diin kita gikan:
nahibalo siya nga nga kita gikan sa abog.
Salmo 103:10-14

Giawhag ka namo nga ibutang ang imong kamot sa kamot ni Kristo ug maghimog usa ka pakigsaad uban Kaniya alang karon ug sa kahangturan. Andam Siya nga manguna, magtambag, manalipod, maglig-on ug magtipig kanimo aron masinati ang Iyang gugma ug ang Iyang tinuod ug kasaligang mga saad. Unya imong mapasalamatan ang pagkaamgo ni David ang propeta sa iyang pagsulat:

ANG GINOO
mao ang akong kahayag ug kaluwasan.
Kinsa ang akong kahadlokan?
ANG GINOO
mao ang kuta sa akong kinabuhi.
Busa kinsa man ang akong kalisangan?
Salmo 27:1

Ang pagtoo kang Kristo dili lang usa ka kinaadman sa salabutan, apan usa ka desisyon nga naglambigit sa usa ka tinuod ug katapusang pasalig nga itugyan ang imong kinabuhi Kaniya. Kung sundon nimo si Kristo, masinati nimo ang Iyang gahum, gugma ug kalinaw nga gipasa sa kahibalo.

TUO
kang Ginoong Hesukristo,
UG MALUWAS KA,
ikaw ug ang imong panimalay
Mga Buhat 16:31

Masinati usab nimo ang kinatibuk-ang pagtugyan sa imong Manunubos nga magaiwag sa imong kinabuhi ug maghimo kanimo nga usa ka anak sa kahayag. Ang pagtoo dili lang usa ka pagbati, kana mao, aron mabati nimo nga ang Ginoo naa sa sulod nimo. Labaw sa tanan ang pagtugyan sa imong kinabuhi Kaniya, pagtuo nga Siya nagdawat kanimo ug nahimo ka niyang Iyang anak. Sa iyang malig-on nga gugma gisaad Niya nga bisan kinsa nga mag-abli sa iyang kasingkasing makadawat sa kinabuhing dayon.

TAN-AWA,
Nagbarog Ako sa pultahan ug NAGTUKTOK.
Kon may MAKADUNGOG sa akong tingog
ug MAG-ABLI sa pultahan,
MOSULOD AKO kanimo
ug makigsalo uban kanimo, ug ikaw uban kanako.
Pinadayag 3:20

Kung dili ka kahibalo unsaon pagpakigsulti kang Kristo, nga nabanhaw gikan sa patay, o kung naghunahuna ka kung giunsa nimo pagtugyan ang imong kinabuhi ngadto Kaniya, nagsulat kami alang kanimo sa usa ka pag-ampo sa pagtugyan, nga mahimo nimong balikon sa imong kaugalingong pinulungan. Busa, pag-ampo uban kanamo:

O Ginoong Kristo, gisulti sa Ebanghelyo nga ikaw nahimugso ingon sa usa ka tawo alang sa among kaluwasan, ug namatay ug nabanhaw alang sa among pagkamatarong. Kaloy-i ako, nga usa ka makasasala sumala sa imong gugma ug pasayloa ang akong mga sala. Limpyohi ang akong kasingkasing sa Imong bililhong dugo, ug limpyohi ang akong hunahuna sa Imong Balaang Espiritu. Nagatuo ako nga namatay ka alang kanako ug imo usab akong gipasig-uli uban sa balaang Dios. Salamat sa Imong mga pag-antos. Dawata ako ingon nga Imong kaugalingon ug ayaw itugot nga maglatagaw ako palayo kanimo. Dasiga ako sa Imong Espiritu ug pun-a ako aron mahibal-an ko ug masiguro ko nga ang akong dakong Dios mao ang akong langitnong Amahan ug nga ako nahimo Niyang anak. Nagpasalamat ako kanimo gikan sa kahiladman sa akong kasingkasing, tungod kay gidawat mo ako, sa akong pagka ako, gikan sa Imong putli nga kasingka-sing. Amen.”

Minahal Nga Magbabasa, sigrado gayod nga ang Ginoong Hesus nakadungog sa imong pag-ampo, dili tungod kay ikaw matarong o relihiyoso, apan tungod kay ikaw usa ka nahisalaag nga makasasala. Pakigsulti sa Dios nga imong Amahan ug isulti Kaniya ang tanang detalye sa imong kinabuhi. Pasalamati Siya alang sa tanan Niyang mga panalangin ug giya kanimo. Itugyan ang imong kinabuhi Kaniya ug basaha ang Iyang pulong adlaw-adlaw. Makadawat ka sa kusog nga langitnon sa matag adlaw. Ang Iyang mamugnaon nga pulong magbag-o kanimo ug magbag-o ang dagan sa imong kinabuhi. Ikaw mahimong maaghop ug mapaubsanon sa pagsunod sa panig-ingnan ni Hesus.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on October 08, 2021, at 04:57 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)