Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 061 (Christ exists before Abraham)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

DAMAL 2 - Ndaygu ngun no jalbude ka nibhe (Yuuhanna 5:1 - 11:54)
C - Fii yaadu Iisaa sakkitiindu ndun Yerusalaam (Yuuhanna 7:1 - 11:54) Fii ko sendindiri kon nibhe dhen e ndaygu ngun
1. Fii kongudhi dhi Iisaa yewti dhin ka juldeere (Yuuhanna 7:1 – 8:59)

g) Fii ko Almasiihu on woodaa kon adii Ibraahiima (Yuuhanna 8:48-59)


YUUHANNA 8:48-50
48 Onsay Yahuuɗiyankeeɓe ɓen jaabii mo, wi’i: Kere men alaa goonga si men wi’i ko o Samariyankeejo, awa kadi jinna no e maa? 49 Kono Iisaa jaabii ɓe, wi’i: Min, jinna alaa e an, kono mi teddinay woni Ben an, kono onon hiɗon hayfinde lan. 50 Min mi alaa ɗaɓɓande hoore an darja. No woodi Wonɗo lan ɗaɓɓanɗe, ɲaawa kadi.

Iisaa liɓi ko buumii kon ka yeeso Yahuuɗiyankeeɓe ɓen, o holli ɓe no ruuhu Ibuliisa on gollidirta non e maɓɓe e nder angal andal goonga maɓɓe on.

Rewrude e kon ko ɓe fewtinaa, tawi bee ruuhu bonɗo on yaltita ka yaasi. Ɗoo yo ɓe tuubu junuubaaji maɓɓe ɗin, ɓe seeditii fii ahadi maɓɓe ndi ɓe sincidi ndin e Ibuliisa, ɓe qirritii ko ɓe tiwi kon Alla e nder ko ɓe yeddi kon ko Iisaa jibiniraa kon Ruuhu Seniiɗo on. Ɓe janmi mo Samariyankeejo, iwuɗo e leɲol jillaangol. Humpitagol ngol fii heyɗintinegol ngol ka Samariyankeeɓe ɓen hari hewtiino Yerusalaam e ka Yahuudiyankeeɓe, ɓen aɲuɓe leƴƴi janani ɗin, ɓe monii fota.

Woɓɓe e hakkunde jamaa on no andunoo iwdi Yahuudiyankoori Iisaa ndin, hiɓe catii e wi’ugol wonde ko o Yahuudiyankeejo. Kono ɓeya kaɲun no catii e wi’ugol wonde ko e dow ballal Ibuliisa o woni e huuwirde maandeeji hawniiɗi ɗin. Ɓen ɓe jinna nangunoo no andunoo kamɓe ko Iisaa wondi kon e mun, kono kamɓe hiɓe feɲɲinɗe wondema Seniiɗo mo Alla on no wondi e jinna. Wano non, baaba penaale ɗen no ɓoylude ruuhu maɓɓe on, o waɗa no ɓe faytidirira dane e ɓale, ɓale e dane.

Doy doy, Iisaa jaaborii jamaa wuɓiɗa ruuhu on, o wi’i ɓe: «Mi wondaa e Seytaane few; ko mi heewuɗo Ruuhu-Seniiɗo on. Joolol bonki woo alaa lan e ɗowude e faaleeji aduna on ɗin. Goonga e giggol no heewi e an haa ka hibbata; hinaa fii hoore an mi wuurani; ko Ben an tun hitti, miɗo teddinde mo; ko dewal an haanugal ngal non. Miɗo feɲɲinde innɗe Alla ɗen, miɗo hormorde innɗe Alla nɗen rewrude e kuuɗe an ɗen. Hii-hii, miɗo feɲɲinde goonga Alla on, kono hiɗon aɲin mi ɓay mi ɓanginii wonde ko Alla woni Ben an. Ruuhu bonɗo hoɗuɗo e mon on faalaaka few yaltude e mon, o acca Ruuhu Alla on lontoo mo. On faalaaka wonude fayɓe Seniiɗo on, hiɗon tiwude lan, hiɗon eɓɓani warugol lan. Mi alaa ɗaɓɓande hoore an darja, sabu miɗo tabiti soono woo e Baabaajo on. Himo wallitaade lan, dankoo lan, teddinan darjina mi. Ko kanko ɲaawoyta on sabu on bugitike lan. On mo bugitike on heɓiraaɗo Ruuhu on, yanay e nder ɲaawoore Alla nden. Ruuhu bonɗo on no salaade ɓe jaɓɓoo Dandoowo on.»

YUUHANNA 8:51-53
51 Ka haqiiqa haqiiqa mi anɗinii on, mo ɗoftike kongol an ngol, o maayataa few. 52 Yahuudiyankeebe ɓen wi’i mo: Jooni non men andii jinna no e maa. Ko fii Ibraahiima maayiino, annabaaɓe ɓen kadi wano non, an non hiɗa wi’ude mo ɗoftike kongol an ngol, o maayataa few. 53 E hara a ɓuru Ibraahiima baaba amen mawnude? On-le maayii, annabaaɓe ɓen kadi maayii. Ko hombo waɗuɗaa hoore maa?

Iisaa no ƴoggude Linjiila makko on e nder wi’ugol wonde ɓen heɗotooɓe fow konguɗi makko ɗin, jaɓi ɗi huutori ka nder ɓerɗe maɓɓe, yi’oyay bawgal e nder ngurnɗan maɓɓe ɗan. Ɓe hendoto ngurndan poomayankejan ɗan, ɓe maayataa han-kadi. Maande nden wonanay ɓe baafal udditaniingal ɓe yahugol ka Alla on wonɗo Ben maɓɓe, ɗun non hinaa sabu moƴƴere maɓɓe nden, kono ko sabu konguɗi Almasiihu tabituɗi ɗin e maɓɓe. E hara on faamii on sariya wonɗo ka laamateeri Alla? Kala ɓen ɓe huutoraali konguɗi Iisaa ɗin ka nder ɓerɗe maɓɓe yanay e nder junuubu e nder laamu Ibuliisa ngun. Ɓen huutorooɓe Linjiila on e kongol makko ngol wuuray poomaa.

Yahuudiyankeeɓe ɓen tikki, ɓe wi’i: «Ko a Ibuliisa, a fenay woni. Maamiraaɓe gomɗinɓe ɓen fow maayuno. E ko honno waawataa haalirde wonde konguɗi maa ɗin okkay ngurnɗan poomayankejan fii kala ɓen gomɗinɓe ma? E hara a ɓuru Taguɗo on, sabu a yeɗay ngurndan ɗan lannitortaa ɗan mayɗe nden? E hara a ɓuru Ibraahiima e Muusaa e Daawuuda? Hiɗa watti hoore maa Alla.»

YUUHANNA 8:54-55
54 Iisaa jaabii ɓe kaɗi, wi’i: Si mi mawninii hoore an, haray darja an on ko fus. Ko Ben an darjintammi, on mo wi’uɗon ko Alla mon. 55 E hara-le on andaa mo, min non miɗo andi mo. Si mi wi’iino mi andaa mo, harayno mi wonii fenoowo, mi wa’ii wa mon. Kono-le miɗo andi mo, miɗo ɗoftii kongol makko ngol.

Iisaa jaabori doy, o feɲɲini ko o woni kon e nder fensitangol ɓe. Kanko Almasiihu on o ɗaɓɓanta hoore makko darja. Himo darjiri hoore makko soono kala. Alla no holni teddungal Ɓiɗɗo makko on, wano Baabaajo on woniri non e Ɓiɗɗo on, ko e makko Baabankaaku Alla ngun laatori. Hii-hii, Yahuudiyankeeɓe ɓen no ɓanginde wonde ko Jogiiɗo on bawgal ngal fow woni Alla maɓɓe on, kono hari ɓe andaa mo tigi. Ko Ibuliisa woni Ben maɓɓe, ko kanko suuɗii e ley «innɗe Alla ɗen» e hoore huutorgol ɗe no aalori. Hiɓe faamini ko ɓe dewo, kono Ruuhu giggol ngol aldaa e maɓɓe. On anduno Alla yiɗiray wano Alla yiɗirta non. Ko ɗun waɗi si kala diina wi’uka wonde jogitagol ngol tun innde «Alla» nden yonii, haray ɓanginaali seede no ɗan ngurndan ɗon haana wuurireede; qirritande fow no waawi heɓude ella. Alla ko Baaba on e Ɓiɗɗo on e Ruuhu-Seniiɗo on. Piiji ɗin e innɗe ɗe Alla waɗori ɗen fow ko ɗiya diinaaji faalaa hewtinde ko miijooji lo’uɗi, yawtaa ɗun. Goonga Alla on ko e humondiral e nder tatooɓe ɓen e nder gooto on tippi. Wano non, Iisaa no felude Yahuudiyankeeɓe ɓen: «On andaa mo. Ngurndan mon ɗan e miijooji mon ɗin ko e fenaande tippi. On alaa yi’ude goonga on.» E nder ɗun kadi, Iisaa no fillitaade wonde himo andi Joomiraaɗo on. Si wonaa non ɗun, seeditoore makko nden fii Baabankaaku ngun wontayno fenaade. Kono Iisaa no hollude Yahuudiyankeeɓe no mbaadi Alla ndin tigi sifori non.

YUUHANNA 8:56-59
56 Ben mon Ibraahiima weltorno yi’ugol ɲalaande arugol an, ɓay o yi’ii nde, o weltii. 57 Hooreeɓe Yahuudiyankeeɓe ɓen kadi wi’i mo: Hay a heɓaali duuɓi cappanɗe jowi, a yi’ii Ibraahiima! 58 Iisaa jaabii ɓe, wi’i: ka haqiiqa haqiiqa mi andinii on, ado Ibraahiima woodeede, hari min miɗo woodaa. 59 Ko sabu ɗin konguɗi ɓe hocciri kaaƴe fii fiɗugol mo, kono Iisaa suuɗii, yalti ka juulirde mawnde.

Iisaa wi’i Yahuudiyankeeɓe ɓen wonde ɓe andaa Alla tigi-tigiijo on, awa ko doole Ibuliisa ɗen ardii dewal maɓɓe ngal, kono o lannitori feɲɲingol fii poomayankeyaagal makko ngal, ɓe jaɓa maa ɓe saloo. O feɲɲini allankaaku makko ngun e nder ƴettugol misal e annabi Ibrahiima, adiiɗo gomɗinde on. E nder ɗun, himo humpitude en wonde annabi Ibrahiima wuuriduno e Alla, o weltii fii yi’ugol ko Almasiihu on wonti kon neɗɗo; ko fii ko rewrude e ɗun, fodaari ndi annabi Ibraahiima fodaa ndin laatori, ndin fodaari wi’udi wonde zurriya makko on wonay barkinaaɗo fii leƴƴi ɗin fow.

Yahuudiyankeeɓe ɓen nhalɗi, ɓe wi’i: «Ko a suka, hara a yi’ii annabi Ibraahiima on wuuruɗo gila duuɓi 2000? No gasa hara hiɗa feeti seeɗa.» Iisaa jaabori wa lanɗo: «Ado annabi Ibraahiima woodeede, hari min miɗo woodaa.» O tambitori nden yewtere e hoore ɓeyditugol: «Ka haqiiqa haqiiqa, mi andinii on», no ɓe faamira fii ko o woni kon Alla poomayankeejo on, wano Ben makko non. Ado ɗun, Lootoowo maande tuubuubuyee on feɲɲinno fii poomayankeyaagal Almasiihu on ngal. Hari jamaaji ɗin faamaali fii on goonga, ɓe gomɗinaano kadi wonde aaden no waawi wonude Alla poomayankeejo.

Ɓe ƴettiri nden seeditoore Almasiihu on wa si o tiwii Alla, o liddike mo e wa ko gasataa; hakkee ko ɓe ɲiddaa ɓe nanaali fii nden eɓɓoore, kono ɓe fiɗi mo kaaƴe. Ko ontuma o muti. En andaa ko honno. Hari saa’i makko on hewtaali taho. O yaltiri ka baafal juulirde mawnde nden.

TORAARE: Iisaa Joomiraaɗo, meɗen sujjande ma; ko an woni Alla poomayankeejo sella-findeejo heewuɗo giggol on. A alaa ɗaɓɓande hoore maa darja, ko teddingol Baabaajo on tun ɗaɓɓuɗaa. Jatttin men kala mawnintinaare fii wota men yanu e nder junuubu. Wallu men no men laɓɓinira soono kala innde Baabaajo wonɗo on ka kammu, men hendoo ngurndan poomayankejan ɗan rewrude e gomɗingol ma.

LANƊAL:

  1. Ko fii honɗun Yahuudiyankeeɓe ɓen faaliraa fiɗude Iisaa kaaƴe?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:32 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)