Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Bulgarian":
Home -- Bulgarian -- The Ten Commandments -- 13 Conclusion: The Law and the Gospel
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bengali -- BULGARIAN -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- Finnish? -- French -- German -- Gujarati -- Hebrew -- Hindi -- Hungarian? -- Indonesian -- Kiswahili -- Malayalam? -- Norwegian -- Polish -- Russian -- Serbian -- Spanish -- Tamil -- Turkish -- Ukrainian? -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba?

Previous Lesson

ТЕМИ 6: ДЕСЕТТЕ БОЖИ ЗАПОВЕДИ - Божията Закрила на Стената, Която поддържа мъж от падащи
Изложение на Десетте Божи заповеди в Изход 20 в светлината на Евангелието

13 - Заключение: Законът и ЕвангелиетоЕдин религиозен учител веднъж попитал Исус „Коя е най-великата заповед от закона?” Исус му отговори с два стиха, от Второзаконие 6:5 и от Левит 19:18 и каза: „Обичай Господа с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си ум, и обичай ближния си като себе си.”

С тези думи Исус прецизно обобщи десетте заповеди. Докато първата част от десетте заповеди описва нашето взаимоотношение с Бог и и го признава като Създател, Спасител и Утешител, втората част показва взаимоотношенията ни с хората и ясно ни посочва служението ни към тях.

Исус не даде смущаващ, негативен отговор на този набожен човек. Той не каза какво да избягваме да правим. Той ни насочи към радостното и позитивно изпълнение на закона. Той накратко каза онова, което трябва да правим. Двете заповеди магат да се обобщят в едно мото: обичай Бог и хората с чиста любов. Нека да прегледаме себе си и да видим колко обичаме Бога и как всъщност обичаме нашите приятели и дори врагове. В този момент можем да видим до каква степен изпълняваме десетте заповеди.


13.1 - Обичаме ли Бог?

Любовта към Бог е най-обширната и настойчива заповед, за да може цялото ни време, пари и планиране да не са за нас, а за Бог ако го обичаме истински. Получили сме дух, душа и тяло от Него; нашите желания, воля и надежда са формирани и изпълнени от Неговата любов. Нека Святият Съдзател и Изкупващият Спасител да са в центъра на живота ни. Нищо, което е отделено от Него, не е важно. Той е ревнив Бог, който очаква нашата нераздвоена, цялостна любов към Него. Той не иска друг да споделя това. Ето защо е нужно да се изправим пред този въпрос: Обичаме ли Бог така, както Той ни обикна и все още обича? Колко много го обичаме наистина? Обичаме ли го емоционално, с мислите си, размишляваме ли над словото му в детейли, за да знаем волята му и да искаме да я изпълним с Негова помощ? Нека цялото ни същество го хвали заради Неговата благодат, изразена в новия живот, който живеем. Нека го почитаме в това, което правим и не правим, с благодарност за напълното опрощение за нашите многобройни грехове, чрез изкуплението идващо даром от Исус Христос. Нека го хвалим за радостта, мира и утешителния дух, който е излял в сърцата ни. Нашата любов не е достатъчна. Не винаги обичаме Бог с цяло сърц и душа. Поради това се нуждаем от помощта на Господа, за да го обичаме подобаващо. Апостол Павел ни показва как Господ отговаря на молитвите ни: „Любовта на Бога е изляна в сърцата ви чрез обещания Свят Дух”(Римляни 5:5б). Нашият Небесен баща ни е дал Неговата любов, за да можем истински да го обичам. Любовта му изпълва сърцата ни, докато Святият дух обитава в нас.


13.2 - Обичаме ли ближния си като себе си?

Духът на любовта ни дава способността да виждам хората около нас чрез Божиите очи. Нека им засвидетелстваме благодатта на Исус, обяснявайки изкупителната му любов за грешниците. Ще се молим за тях и ще им служим ако наистина ги обичаме, както обичаме себе си. Ако огладнеем правим всички възможно, за да намерим храна. Ако се страхуваме се опитваме да намерим изход. Ако се изморим си лягаме да спим. По същия начин любовта на Христос ни води да нахраним гладните, да освободим депресираните и да утешим разтревожените. Исус толкова много обикна всеки, че стана като нас, равен на нас. Той стана един от нас. Той предварително ни е показал какво Той, Царят на царете, ще пита последователите си в Съдния ден: „Тогава Царят ще рече на тези, които са от дясната Му страна: Елате вие, благословени от Отца Ми, наследете царството приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях, и Ме нахранихте; ожаднях, и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте; гол бях, и ме облякохте; болен бях, и Ме посетихте; в тъмница бях, и Ме споходихте. Тогава преведните в отговор ще му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и Те нахранихме; или жаден, и Те напоихме? И кога Те видяхме странник, и Те прибрахме; или гол, и Те облякохме? И кога Те видяхме болен или в тъмница, и Те споходихме? А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тези най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили.”(Матей 25:34-40).

В своята личност Исус комбинира любовта на Бог и на човек. Ако помолим Исус, Той ще ни утеши в Своята любов, за да служим на Бог, но и на нуждаещите се. Няма да му служим, за да се спасим, но защото вече сме спасени служим с радост и готовност на Бог и на хората. Нашата любов не е основана на себеправедност, поради собствените ни дела, както един мюсюлманин мисли, но на спасението извършено за всички в Христос Исус.


13.3 - По-дълбоко значение

Евангелието на спасението чрез нашия Господ Исус Христос ни води към вникването в Мойсеевия закон. С други думи десетте Божии заповеди ни пазят от себеразрушение и подсигуряват щастието ни. Исус каза на богатия човек: „Пази заповедите и ще наследиш вечен живот.” Несъмнимо народ, който ходи в Божиите повеления и живее според тях, ще преживее изобилни благословения по всякакъв начин.

Но ако размишляваме над закона нашата гордост ще се разклати и благочестието ни ще бъде под въпрос. Законът не е набор обикновени правила, но има за цел нашето пълно предаване на Бог и цялостно отделяне от греха. Господ често казва: „Бъдете святи, защото Аз съм свят.” Бог не е доволен от превзета набожност или нормална религиозност, представени от други религии. Той иска да ни промени и възстанови от непокорството към Неговия образ, в думи и дела. Исус ни заръча: „Бъдете съвършени, защото Небесният ви Отец е съвършен.” Той се отнасяше до това да обичаме враговете си и да имаме милост над изоставените, както и нашият Небесен баща е към нас.


13.4 - Води ли закона да нашето унищожение?

Ако някой разбира изискванията на святия Бог и се опитва да им се покорява вярно, той може да потрепери и да попита: „Как може смърния да обича както Бог? И кой е свят, както Бог е свят?” Законът разкрива тайните ни; поставя огледалото на святостта пред лицата ни и разкрива греховността ни. Законът дисциплинира самодоволните грешници и ги събужда от съня им. Божието осъждение включва вечно наказание за всички. Ако някой опази целия закон и се препъне саме в дно нещо, той е станал престъпник във всички неща.

Ако някой прегледа живота си в светлината на десетте заповеди, виждайки големите и малки идоли в живота си, спомняйки се колко често е злоупотребил с Господнето име и е нарушил деня за почивка, той ще осъзнае, че е осъден на вечна смърт от Бог преди много време. Ако някой се измери спрямо чистотата на Христос, той ще бъде съкрушен, заключвайки, че целта на закона е унищожението на всички хора.

Законът разкрива нашата нечистота, за да ни доведе до постоянно покаяние. Той разчупва нашата себеправедност и гордост. Ние стоим пред един свят Бог и знаем, че не сме съдени спрямо нашата себеправедност, но спрямо Неговото състрадание. Можем да приемем истинското значение на закона, само защото вече не сме под закона като християни, а сме в благодатта на Исус!

Исус дойде при Йоан Кръстител и направи ученици онези, който изповядаха греховете си и се кръстиха в река Йордан. Той не избра ученици измежду тези, които твърдяха, че пазят закона и претендираха със своята набожност. Вместо това, Той избра онези, които изповядаха греховете си и се опитаха да избягат от правдивито Божие осъждение, които се отрекоха от старата си природа и я умъртвиха при кръщението във вода. Исус можеше да ги изгради духовно и да ги избави от осъждението на закона. Когато вече се бяха покаяли, Той ги взе на планината в Галилея и ги въведе в общение със себе си. Законът си беше изпълнил целта. Сега самият законодател лично пристигна и понесе вината на своите последователи. Исус изпълни изискванията на закона, което кара последователите му да го хвалят. Бог е със нас. Съвършеният дойде при несъвършените. Съдията стана Спасител, който се приведе за да спаси грешника.


13.5 - Законът изпълнен от Исус

Какво направи Исус със закона на Мойсей? Той цялостно го изпълни по начин, по който никой друг не би могъл. Той остана смирен и удовлетворен. Той не позволи на парите да го управляват. Той винаги прославяше Своя Баща. Исус споменава върховното име на Отец повече от 168 пъти. В евангелието Отец е единсвената цел на живота му. любовта на Отец и любовта на Сина е в единство както Исус каза: „Аз и Отец едно сме. Отец е в Мене, и Аз в Отец.” Бащината любов на Отца и святостта са въплатени в Исус, който каза: „Който е видял Мене, видял е Отец.”

Исус обичаше и се покоряваше на майка си през цялото време и беше с нея, обяснява Корана в Сура Мариам 19:32.

Исус обичаше враговете си и не ги злословеше, но има казваше истината. Той не се ожени, както Давид или Мохамед. Той яде със грешниците и бирниците, и ги води към покаяние. Не притежаваше кон и трябваше да помоли Неговите приятели да му дадат на заем едно магаре, когато влизаше в Ерусалим. Той живя безгрешен, свят живот на думи и дела. Лъжа, похот, желания или скрит мотив не поквариха святостта и съвършенството на Исус. Той остана безгрешен, обичаше враговете си и всички хора, и така стана равен на тях. Той знаеше, че ще даде живота си като изкупление за мнозина. Изкупителната му смърт за всички грешници е символ на последното изпълнение на закона: „Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си.”(Йоан 15:13).

Исус беше роден от Святия дух, за да изпълни изискванията на закона от името на всички хора. Той беше готов да умре като съвършения Божий агнец. Той напълно отне греха и така Исус стана завършека на закона, както писа и Павел: „Понеже Христос изпълнява целта на закона, да се оправдае всеки, който вярва.”(Римляни 10:4). Законът не обвинява онези, които са изкупени от Неговата непорочна смърт, защото те са свободни от принуждението на закона. Те умряха с Него към закона. Сега ако Синът освободи някога, той е наистина свободен и гневът на святия Бог не пада върху него. Неговите последователи са вече оправдани и ще преминат невинни през страховития съд на последния ден. Само чрез една жертва, Христос е усъвършенствал своите осветени хора.

Тези, които отхвърлят Христос, ще стоят пред Него на съдния ден и ще казват на планините: „паднете върху нас и ни скрийте от лицето на Седящия на престола и от гнева на Агнето”(Откровение 6:16; Лука 23:30). Който отхвърля оправданието чрез Божия агнец остава под закона и ще бъде съден спрямо закона.

Дори Мохамед не може да осигури уверение за отиването в рая за себе си и своите последователи, но той е усетил гневното осъждение на Бог, кагато е изповядал, че всеки мюсюлманин трябва да отиде в ада и да прекара определен период от време в изгарящите пламъци, според добрите си дела(Сура Мариам 19:71). Няма надежда за спасение за никой мюсюлманин, защото тяхната надежда е основана на закона и никой от тях не може да го спазва изцяло. Исус казва: „Който вярва в Сина, има вечен живот; а който не прима Сина, няма да види живот и Божият гняв остава върху него.”(Йоан 3:36).

Какво да кажем за християните? По-добри ли са от мюсюлманите и други, които са изгубени? Християните са изповядали всички свои грехове и горчиво съжалавят. Те са духовно съкрушени и няма да забравят кои и какви са били. Гордостта им е победена от пролятата кръв на Божия Син, поради което са получили вечен живот от Него.


13.6 - Законът на Христос в нас

Слава на Бога! Исус, изпълнителя на закона, се смили за своите ученици и написа божествения закон в умовете им и постави Святия дух в сърцата им. Бивайки оправдани, те не живеят без закон, нито остават роби на под закона. Исус е поставл нов ред в сърцата на последователите си. Той казва: „Нова заповед ви давам, да се обичате един друг; както Аз ви обикнах, така и вие да се обичате един друг. По това ще ви познаят, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си.” В тази запове Исус обобщава десетте заповеди и ги прави осъществими. В Римляни 13:10 Павел пише: „Любовта не върши зло на ближния; следователно любовта изпълнява закона.

Уникалната заповед на Исус никога не е била причина за учениците да се страхуват, тъй като Исус им даде духовната сила да я изпълнят. Павел, ученик на Тората, разкрива тази истина: „Защото законът на жовотворящия дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта.”(Римляни 8:2). Духът на Бога изработва божествен плод в последователите на Исус: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, вярност, кротост и себеобуздание. Силата на Христос е очевидна в децата на светлината, „във всяка доброта, праведност и истина”(Галатяни 5:22; Ефесяни 5:9). Християните вече не са под закона. Те не живеят незаконосъобразно, защото законът на Христос пребъдва в тях и в същото време им дава силата да го изпълнят.


13.7 - Той набляга на проповядването на Христос

Любовта на Христос води онези, спасени по благодат, вече да не живеят за себе си, но да изявяват праведността на Христос свободно на всички хора. Говореното за Исус, заедно с хвалата и службата, е един от първите резултати на Божията любов във нас. Неговите последователи отидоха по целич свят, проповядвайки закона и евангелието. Законът доказва човешката греховност, която заслужава осъждение и вечни мъки, докато Евангелието представя Исус пред очите на сърцето ни. Евангелието ни уверява, че благодатта на Исус ни спасява от осъждението на закона. Исус испълни изискванията на божествената правда вместо нас и ни даде Неговата цобствена праведност от безграничната си милост. По тази причина отиваме при изгубените и отчаяните с благодарност, за да им предложим вечна надежда. Ние се доближаваме до мюсюлмани и евреи, и ги насърчаваме: „Не тъжи, защото радостта в Господа е твоята сила”(Неемия 8:10). Разберете и знайте, че вашето спасение е готова за вас! Просто го приемете! Повече няма да сте в отчаяние, като тези, които живеят под проклятието на закона, и адът няма сила над тоза, който вярва в Христос. Исус е отнел всяко проклятие и обвинение, и Божият гняв върху себе си. „ Господ е наша праведност.”(Еремия 23:6). Елате при Него! Вярвайте в Него! Обединете се с Него! Той е въплътеният закон. Кръвта му ни очиства от вски грях. Той ни дава съживителна любов и сила да обичаме Бог и всички хора вярно. „ Любовта е изпълнениео на закона.”(Римляни 13:10).


13.9 - Викторина

Скъпи читателю, ако си прочел тази книга внимателно, лесно меже да отговориш на следващите въпроси. Ще се радваме да ти изпратим друга от нашите книги, като награда за твоето усърдие. Молим да напишеш трите си имена и адрес за кореспонденция, и да го приложиш към своите отговори.

 1. Напише Десетте Божии заповеди, заедно с библейските стихове.
 2. Защо християните уважават и се покоряват на десетте заповеди?
 3. Какво е същинското значение разкриването на Бог в началото като „Аз съм Господ”?
 4. Какви са различните значения на Аллах и Елохим?
 5. Какво е духовното значение на излизането на израилтяните от дома на робството?
 6. „Десетте Заповеди са спънка за тези, освободени по благодат.” Обяснете.
 7. Избройте някои от съвременните идоли в нашето общество.
 8. Какво каза Старият завет за единството на Троицата?
 9. Кои стихове от Корана говорят за божеството на Христос?
 10. Как може христовият образ да бъде видян в Неговите последователи?
 11. Дайте примери за изговарянето на Божието име напразно.
 12. Кой вид молитви би бил съмнителен?
 13. Какво е било наказанието за някой, който проклина родителите си насред стана на децата на Израел?
 14. Какво благословение ще придобием когато пазим Господния ден?
 15. Какви са правилните начини да пазим Господния ден?
 16. Защо християните сменят дена на поклонение от последния ден от седмицата в първия? Законна ли е тази промяна?
 17. Какво благословение се придобива кагато се почитат родителите?
 18. Какво бихта направили ако родителите ви се съпротивляват на евангелието на Исус?
 19. Какво е било първото престъпление(грях), извършено в света? Какво го е причинило?
 20. Какво е отговорността на един войник спрямо шестат заповед?
 21. Как може някой да опази себе си чист от греха на прелюбодейството?
 22. Какви са привилегиите на семейния живот в светлината на Новия завет?
 23. Защо Давид се моли с думите: „Сърце чисто сътвори в мене, Господи”?
 24. има съвременни форми на кражба. Избройте ги.
 25. Какво са правели ранните вярващи с парите си? Какво направи апостол Павел, за да ги освободи?
 26. Какъв е лекът срещу кражбата според апостол Павел?
 27. Яков дава три градивни примера, които но водят към покаяние. Избройте ги.
 28. Как можем да се избавим от греха на пожеланието(похотта)?
 29. Как можем да приеме ново сърце и нов дух?
 30. Какво е обобщението на десетте заповеди?
 31. Как може да обичаш Бог с цялото си сърце и другите като себе си?
 32. Защо вече не сме под закона, а под благодатта на Исус?

Водите на живота
P.O. Box 600 513
70305 Щутгарт
Германия

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on September 21, 2015, at 06:48 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)